Podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na celé desiatky korún smerom nahor.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2005 dosiahla 17 274 Sk.

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 za jeden bod je 345,48 Sk, pričom sa zaokrúhľuje až výsledná suma po vynásobení počtom bodov uvedených v prílohe zákona.