Oznam kategorizačnej komisie pre liečivá 10. - 14. 3.2008

Na základe výsledku zasadania Kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 10. – 14.3.2008 oznamujeme nasledovné:

Kategorizačná komisia pre liečivá rozhodla s účinnosťou od 1.10.2008 rozdeliť riadky v ATC skupine J06BA02 Imunoglobín, normálny ľudský pre i.v. aplikáciu parent. do 1 g vrátane a v J06BA02 Imunoglobín, normálny ľudský pre i.v. aplikáciu parent. nad 1 g vrátane a nastaviť úhradu za DDD podľa najlacnejšieho lieku v skupine.
Výrobcovia/dovozcovia liekov v uvedených ATC skupinách sú vyzvaní na zníženie konečných cien svojich liekov, v opačnom prípade sa zníženie za dennú definovanú dávku liečiva premietne zbytočne do zvýšených doplatkov pacientov (CN je potrebné podať do konca apríla).
Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre liečivá rozhodli vzhľadom na to, že nasledovné ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii, čo vedie k prehĺbeniu rozdielu v cenách v porovnaní s inými porovnateľnými liekmi so zníženou cenou aj úhradou v minulosti.

 J06BA02.xls