Štátny ústav pre kontrolu liečiv listom zo dňa 23. 12. 2015 informoval Ministerstvo zdravotníctva SR, že dňa 11. 12. 2015 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zo dňa 19. 11. 2015 č. 4980/2015/680 o pozastavení platnosti osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, reg. Č.: ZAO-UL-64/2011 zo dňa 14. 4. 2011 na 6 mesiacov, t.j. do 10. 6. 2016 pre držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti spoločnosti MEDALIF s.r.o., Jednoradová 997/1, 908 51 Holíč, miesto výkonu činnosti: verejná lekáreň LEKAREŇ LÚČKY, Jednoradová 997/I, 9O8 51 Holíč, IČO: 45 690 537.

Z uvedeného vyplýva, že do verejnej lekárne LEKAREŇ LÚČKY, Jednoradová 997/I, 9O8 51 Holíč, IČO: 45 690 537 v zmysle § 3. ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas platnosti pozastavenia osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, reg. Č.: ZAO-UL-64/2011 zo dňa 14. 4. 2011 nemožno dodávať lieky s obsahom drogových prekurorov.