Upozorňujeme záujemcov, že výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný štátny radca - Hlavný hygienik Slovenskej republiky (ref. č.: VK/31/2012) bolo v Zdravotníckych novinách dňa 09.08.2012 uverejnené s chybou.

Správne znenie textu v časti Požadované vzdelanie znie nasledovne:

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: medicínske vzdelanie; špecializácia – epidemiológia, hygiena detí a mládeže, hygiena výživy, hygiena životného prostredia alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.“