Bratislava 9.12.2005

Výzva záujemcom na účasť v rokovacom konaní bez zverejnenia.

Základné údaje:

Identifikácia obstarávateľa:
Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava.

Predmet obstarávania:
Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa budovy Národného rehabilitačného centra Kováčová, v predpokladanom náklade 73 mil. Sk.

Rozdelenie predmetu obstarávania:
Ponuka musí byť predložená na všetky časti.

Lehota na uskutočnenie dodávky:
1.máj 2007

Hlavné podmienky financovania:
Po dodaní predmetu obstarávania , bez možnosti poskytnutia preddavku. Predmet obstarávania bude financovaný.

Podmienky účasti:
Podľa textu v liste.

Kritéria hodnotenia:
Cena.


Výzva na účasť v procese verejného obstarávania

Výzva záujemcom na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v rokovacom konaní bez zverejnenia na predmet obstarávania“ Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa budovy Národného rehabilitačného centra Kováčová“

Obstarávateľ - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbova 2, 837 52 Bratislava rozhodol o použití metódy verejného obstarávania v zmysle § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
r o k o v a c í m k o n a n í m b e z z v e r e j n e n i a
na predmet obstarávania „ Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa budovy Národného rehabilitačného centra Kováčová, v predpokladanom náklade 73 mil. Sk

Pre zabezpečenie základného princípu verejného obstarávania - priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov v hospodárskej súťaži, pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov Vás vyzývame na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti na rokovacom konaní bez zverejnenia do:
28. 12. 2005 ( streda) do 10,00 hod
na Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbova 2, Bratislava
Obstarávateľ neobmedzuje počet vybratých záujemcov. Záujemcovia, ktorí sa zúčastnia rokovacieho konania bez zverejnenia získanej prostredníctvom zverejnenej informácie na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a predložia doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, budú zaradení do vyhodnotenia.

Komisia zriadená obstarávateľom skontroluje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov a vyzve vybraných záujemcov na rokovanie o zmluvných podmienkach.

Predpokladaný termín spoločného rokovania o zmluvných podmienkach so všetkými uchádzačmi je 09.01.2006. Obstarávateľ vyzve uchádzačov prostredníctvom elektronickej pošty príp. telekomunikačnými prostriedkami a súčasne aj poštovou zásielkou.
Na rokovaní sa upresnia podmienky zmluvy najmä technické, administratívne a finančné.
O cene a lehote dodania predmetu obstarávania uchádzači nebudú s komisiou obstarávateľa rokovať. Lehota dodania predmetu obstarávania vrátane finančného ukončenia realizácie prác je určená obstarávateľom najneskôr do 01.05 2007 ( potrebné je zohľadniť 30 dňovú lehotu splatnosti faktúr).

Predpokladaný termín na predkladanie súťažných ponúk uchádzačov je 19.1.2006 do 14,00 hod.. Obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje na vyhodnotenie ponúk jedno kritérium – cenu za uskutočnenie prác.

Predpokladaný termín na uzavretie zmluvy o dielo je 15.2.2006.
Lehota viazanosti je 15.03.2006.


Záujemcovia predkladajú na splnenie podmienok účasti nasledujúce doklady:

na preukázanie právneho postavenia:
doklady ( dôkazné prostriedky): podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3 zákona č. 523/2003 Z. z.,
ak záujemca predkladá doklad podľa § 29 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z.z., potom
predkladá k nemu doklad o oprávnení podnikať na preukázanie štatutárneho zástupcu spoločnosti, resp. podnikateľa. Doklady musia byť originály, alebo overené kópie a nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania dokladov na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ( k 28.12.2005),

na preukázanie finančnej a ekonomickej spôsobilosti:
doklady ( dôkazné prostriedky): podľa § 30 ods. 1 písm. a),c), d) zákona č. 523/2003 Z. z.
Doklady podľa § 30 ods. 1 písm. c), d) musia byť opečiatkované a podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu,

na preukázanie technickej spôsobilosti:
doklady (dôkazne prostriedky) podľa § 30 ods. 4 písm. a), b).
K písm. a)
Záujemca musí preukázať, že má k dispozícii vlastného zamestnanca, alebo zmluvného partnera zaviazaného zmluvou o budúcej zmluve, ktorá bude zodpovednou osobou za realizáciu predmetu obstarávania. Na preukázanie tejto podmienky predkladá záujemca doklad odborne spôsobilej osoby s fotokópiou preukazu a originálom otlačku pečiatky.
Záujemca predkladá vyhlásenie, že má skúsenosti so stavebnými rekonštrukciami zariadení
so zvýšenými občianskymi a hygienickými opatreniami, ako aj skúsenosti so stavebnými prácami za prevádzky v týchto zariadeniach.
Záujemca musí predložiť certifikát kvality min. ISO 9000.

K písm. b) - Záujemca predkladá zoznam dôležitých dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet obstarávania, uskutočnených v rokoch 2002, 2003, 2004 a do novembra 2005, s uvedením obchodného mena zmluvného partnera, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, predmetu plnenia, zmluvnej ceny, zmluvného termínu, a finančného objemu uskutočnených prác. Pri každej dodávke záujemca uvedie kontaktnú osobu s telefónnym číslom za účelom kontroly. Záujemca musí preukázať k splneniu podmienok účasti finančné plnenie za vyššie uvedené roky spolu min. 300 mil. Sk vrátane DPH.
V dôsledku časovej tiesne obstarávateľ nepožaduje od záujemcu predkladať doklady podľa § 30 ods. 4 písm. b) potvrdené zmluvným partnerom, resp. obstarávateľom. Obstarávateľ prostredníctvom zriadenej komisie si vyhradzuje právo kontroly.

Veríme, že sa zúčastnite procesu verejného obstarávania.

S pozdravom


Ing. Ján Králik
vrchný riaditeľ - zastupujúci