Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, na obdobie od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 za jeden bod je 287,30 Sk, pričom sa zaokrúhľuje až výsledná suma po vynásobení počtom bodov uvedených v prílohe zákona.

Podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení ... je ministerstvo zdravotníctva splnomocnené vydať opatrenie, ktoré určí výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod každoročne k 31. marcu bežného roka. Keďže zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2004, nebolo možné dodržať lehotu na vydanie opatrenia a určiť výšku bodu aj v nadväznosti na rozhodnutie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky o nemožnosti vydať všeobecne záväzný právny predpis o výške náhrady za bolesť a o výške náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za obdobie od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004.