Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá definuje sumy výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 (tzv. programová vyhláška), bola dnes zverejnená v Zbierke zákonov. Kompletný prehľad súm nájdete na nasledujúcom linku: (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/55/20240320). 

Do verejného zdravotného poistenia smeruje v roku 2024 približne o 900 mil. EUR viac, ako tomu bolo v roku 2023. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poputuje 7,682 mld. Eur. 

Pre ústavnú zdravotnú starostlivosť je to nárast o 19,30 % oproti očakávanej skutočnosti z decembra 2023, na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poputuje o 7,43% viac a na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 11,36% viac. Minimálna celková suma určená na zdravotnícke pomôcky je o 12,44 % viac. 

Ministerstvo zdravotníctva vždy hľadá možnosti a úsporné opatrenia ako optimalizovať celý zdravotnícky systém a priniesť do neho dodatočné finančné zdroje a maximálnu hodnotu za peniaze. Podľa úspešnosti plnenia úsporných opatrení bude možné presunúť tieto usporené zdroje, ktoré odhadujeme až na 98 mil. EUR, ako sme už uviedli, aj do ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V druhom polroku 2024 je ambíciou ministerstva spustiť pilotný projekt nového katalógu zdravotných výkonov pre vybrané špecializácie. Základom celého projektu je v prvom rade zabezpečiť spravodlivé financovanie všetkých ambulantných špecializácií, pričom cieľom je predovšetkým zvýšenie dostupnosti starostlivosti a skrátenia čakacích dôb. Prioritu predstavujú špecializácie, ktoré sú aktuálne podfinancované. 

V roku 2024 budú dodatočné zdroje nad rámec scenáru bez zmien politík poskytnuté aj nemocniciam, ktoré plnia ďalšie významné funkcie a to vo výške až 191 mil. EUR.