Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny získala  v rámci jubilejného 15. ročníka Roma Spirit 2023 ocenenie v kategórií Spoločnosť a zamestnávateľ.  

Nomináciu v tejto kategórii získala za príkladné zamestnávanie Rómov a ich následnú podporu pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovanie zamestnanosti priamo v komunitách. Významný je aktívny prístup ku zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít. 

„Organizácia Zdravé regióny je príkladom toho, ako môže úspešný program overený v praxi tretieho sektora fungovať pod hlavičkou štátnej príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR. Základom je úsilie všetkých zainteresovaných strán udržať a pomôcť pochopiť význam a dôležitosť realizovania aktivít s maximálnym zapojením a participáciou obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít do tohto procesu,“ zdôraznila riaditeľka organizácie Zdravé regióny Tatiana Hrustič. Zdravé regióny nie sú klasickým zamestnávateľom z podnikateľského prostredia a na udržanie pracovných miest využívajú finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu. Vzhľadom na počet zamestnancov, ktorých je viac ako 350 s viac ako 90-percentným podielom zamestnancov z marginalizovaných rómskych komunít z celého územia SR, patrí od roku 2017 medzi lídrov v tejto oblasti  a to nie len na Slovensku ale aj v Európe. Okrem zamestnávania kladie organizácia veľký dôraz na sústavné vzdelávanie zamestnancov a podporu ich profesijného rastu, zvyšovanie formálneho stupňa vzdelania, zvyšovanie životnej úrovne a budovanie ľudských kapacít priamo v marginalizovaných rómskych komunitách.“Ocenenie Roma Spirit  má pre organizáciu Zdravé regióny, ako aj zriaďovateľa MZ SR, veľký význam a zároveň je to veľký záväzok do ďalšieho obdobia pokračovať a rozvíjať naše aktivity,“ uviedla riaditeľka.

Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizuje národný projekt Zdravé komunity 2B a Zdravé komunity 3B vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Udeľuje sa od roku 2008. Oceňovanie vyhlasuje mimovládna organizácia - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Ceny v jednotlivých kategóriách slávnostne odovzdali 25. novembra.

www.zdraveregiony.eu