Metodický pokyn
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na liečbu osoby intoxikovanej metanolom

Dňa: 19. 9. 2012
Číslo: z44513-2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn

Čl. I
Predmet metodického pokynu

Tento metodický pokyn upravuje postup poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe intoxikovanej metanolom.

Čl. II
Diagnostika intoxikovanej osoby

V rámci diagnostiky sa zisťujú anamnestické údaje súvisiace s konzumáciou alkoholu v priebehu posledných 48 hodín. Prvé príznaky intoxikácie metanolom sú podobné ako pri bežnej otrave alkoholom (napr. bolesť hlavy, slabosť, nepokoj, vertigo, nauzea, zvracanie, bolesť brucha, Kussmaulovo dýchanie, zápach po formaldehyde, tachypnoe). Po latencii 8 až 30 hodín sa môžu objaviť poruchy zraku, prípadne slepota. Pri závažných intoxikáciách metanolom sa môžu rozvinúť kŕče a hlboká kóma.

Čl. III
Liečba intoxikovanej osoby

V rámci zahájenia liečby intoxikovanej osoby je potrebné zvážiť odsatie žalúdočného obsahu nazogastrickou sondou, v prípade ak je osoba bezprostredne po požití metanolu.

Liečba etanolom sa zaháji v prípade, ak intoxikovaná osoba má symptómy typické pre intoxikáciu metanolom a má:

  1. koncentráciu metanolu v plazme > 20 mg/dl, resp. > 200 mg/l alebo

  2. v anamnéze požitie toxickej dávky metanolu (viac než 0,1 mg/kg) a osmolalitu > 10mOsm/l alebo

  3. pozitívnu anamnézu alebo silné podozrenie na intoxikáciu metanolom, pričom musia byť prítomné aspoň dve nešpecifické laboratórne kritériá z nasledujúcich:

1. pH arteriálnej krvi < 7, 3
2. sérový bikarbonát < 20 mEq/l
3. osmolalita viac ako 10 mOsm/l nad normálnu osmolalitu.

Liečbu etanolom je možné vo výnimočných prípadoch nahradiť Fomepizolom, pričom jeho podanie je nutné vopred konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom.

Čl. IV
Dávkovanie 40% alkoholu per os alebo nazogastrickou sondou

Dospelí
Úvodná dávka alkoholu: 2 ml/kg (cca 125- 175 ml 40% alkoholu napr. borovička, vodka, gin, whisky).
Udržiavacia dávka alkoholu: 0, 2 - 0, 35 ml/kg/h.
Cieľom liečby je dosiahnuť koncentráciu alkoholu v sére 100 – 150 mg/dl tak, aby bola hladina alkoholu v sére udržiavaná v rozmedzí 1 – 1,5‰ alkoholu za súčasného monitorovania hladiny alkoholu a glukózy v sére.
Počas hemodialýzy je potrebné zvýšiť dávky alkoholu, alebo pridať alkohol do dialyzačného roztoku, pretože rovnako ako metanol podlieha dialýze. Počas hemodialýzy je potrebné dosiahnuť koncentráciu alkoholu v sére 100mg/dl.

Deti
Úvodná a udržiavacia dávka alkoholu je rovnaká ako pri dospelých. Je potrebné monitorovať hladinu alkoholu v sére v 1 hodinových intervaloch, tak aby sa dosiahla cieľová koncentrácia alkoholu v sére 100 mg/dl.

Čl. V
Dávkovanie etanolu podávaného intra venózne

Podávať intra venózne roztok 5% glukózy s 10% etanolom tak, aby bola hladina alkoholu v sére u dospelej osoby udržiavaná v rozmedzí 1 – 1,5 ‰ alkoholu v sére za súčasného monitorovania hladiny alkoholu a glukózy v sére.

Počiatočná dávka etanolu: 0,8 g/kg, t. j. 8 ml/kg 10% etanolu.
Udržiavacia dávka etanolu:
abstinent: 80 - 130 mg/kg/hodinu, t.j. 0,8 – 1, 3 ml/kg/hodinu
priemerný konzument: 140mg/kg/hodinu, t.j. 1,4 ml/kg/hodinu
chronický konzument: 150 mg/kg/hodinu, t.j.1,5ml/kg/hodinu.
Počas liečby etanolom u detí sa odporúča časté monitorovanie glykémie, nakoľko etanolom indukovaná hypoglykémia je u detí častá.

Čl. VI

Každé 4 hodiny podávať kyselinu listovú ako prevenciu postihnutia zraku (odporučená dávka je 50 mg intra venózne alebo per os).
Kontrolovať základné vitálne funkcie. V indikovaných prípadoch konzultovať oftalmológa, nefrológa a neurológa.

Indikovať hemodialýzu pri hladine metylalkoholu v krvi nad 500 mg/l a zároveň zvýšiť dávky etanolu na dvojnásobok.

Čl. VII
Konzultácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby má možnosť konzultácie postupu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci nepretržitej 24 hodinovej telefonickej služby s Národným toxikologickým informačným centrom Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, telefonický kontakt 02/54774166, mobil 0911 166 066.

Čl. VIII
Ohlasovacia povinnosť

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný hlásiť každý prípad osoby intoxikovanej metanolom:

  1. Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,

  2. Národnému toxikologickému informačnému centru Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, nepretržitá 24 hodinová telefonická služba – 02/54774166, mobil 0911 166 066,
  3. Základnému útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, nepretržitá 24 hodinová telefonická služba – 158,
  4. príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Čl. IX
Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 20. septembra 2012

 

Zuzana Zvolenská, v. r.
ministerka