Stiahnuť súbor(DOC, 22 KB)
Stiahnuť súbor(DOC, 194 KB)

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až 26 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn:

Článok 1
Žiadateľ v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá žiadosť o súhlas na použitie / poskytnutie finančných prostriedkov podľa prílohy tohto metodického pokynu a v súlade s prílohou č. 7 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 963/2004 zo dňa 13.10.2004 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007.
Článok 2
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Rudolf Zajac v.r.
minister