Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
v spolupráci s
Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,
kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike a v Českej republike,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
za podpory
Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky,
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a
Kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny LF UK Bratislava

usporadúva

XIX. ročník medzinárodnej konferencie
Medicína katastrof v Slovenskej republike

ktorá sa uskutoční
v dňoch 14. až 16. júna 2016
v priestoroch hotela Hutník v Tatranských Matliaroch

hotel Hutník - Tatranské Matliare 

Hlavné témy konferencie

Pripravenosť zdravotníctva na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti po udalostiach s hromadným postihnutím osôb spôsobených terorizmom, extrémizmom alebo technologickými haváriami a prírodnými katastrofami.
Pripravenosť zdravotníctva a ostatných rezortov na možný výskyt vysoko nebezpečných nákaz zavlečených v súvislosti s exodom utečencov z oblastí vojnových konfliktov do Európy a špecifické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom.

Obsah odborného programu

 1. Tematický blok:
  Činnosť integrovaného záchranného systému a zdravotníctva pri riešení udalosti s hromadným postihnutím osôb spôsobených terorizmom, extrémizmom alebo technologickými haváriami a prírodnými katastrofami alebo udalosti s hromadným postihnutím osôb na masových podujatiach.

 2. Tematický blok:
  Aktuálne otázky pripravenosti rezortov na biologické, chemické a radiačné hrozby.

 3. Tematický blok:
  Špecifické otázky na poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom.

 4. Tematický blok:
  Ukážkové cvičenie na tému: Činnosť zložiek IZS a zdravotníctva po zistení osoby s podozrením na VNN v záchytnom utečeneckom tábore.

Časový plán konferencie

14. júna 2016
09.00 – 13.00 hod registrácia a ubytovanie účastníkov konferencie
14.00 – 14.30 hod začatie konferencie
14.30 – 18.00 hod 1. tématický blok

15. júna 2016
09.00 – 12.00 hod 2. tématický blok
14.00 – 17.00 hod 3. tématický blok
od 19.00 hod spoločenský večer

16. júna 2016
09.00 – 11.00 hod ukážkové cvičenie
11.00 – 12.00 hod diskusia k cvičeniu
12.00 – 12.30 hod záver konferencie

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ÚČASTÍKOV KONFERENCIE

 1. Registrácia na konferenciu sa vykonáva prostredníctvom registračného formulára uvedeného v prílohe. Registrácia je platná od doručenia vyplneného registračného formulára. Vyplnený registračný formulár sa odosiela najneskôr do 20.05.2016 na emailovú adresu: okrz_ba@mail.t-com.sk alebo olgama@mail.t-com.sk.

 2. Úhrada nákladov za ubytovanie, stravovanie a účastníckeho poplatku bude realizovaná priamou platbou pri registrácii v registračnom centre konferencie v deň začatia konferencie.

 3. Prihlášky na prezentáciu v rámci konferencie zasielajú záujemcovia do 20.02.2016 podľa pokynov uvedených v registračnom formulári. Abstrakt prednášok podľa vzoru uvedeného v prílohe prihlásení prednášajúci zašlú do 20.05.2016. Prednášky na konferencii budú prezentované vo formáte Power Point.

 4. Rokovacie jazyky v priebehu konferencie sú slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

 5. Usporiadateľ konferencie si vyhradzuje právo zaradiť do odborného programu prezentácie dodané stanoveným spôsobom.

 6. Každý prednášajúci zaradený do programu konferencie si pred začiatkom tematického bloku zabezpečí prostredníctvom obsluhy audiovizuálnej techniky jej pripravenosť na prezentáciu.

 7. Kredity za účasť pre autorov a spoluautorov prednášok budú pridelené v súlade s rozhodnutím SACCME (Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie).

Príloha číslo 1 - Registračný formulár
 Príloha 1  Príloha 1
Príloha číslo 2 - Abstrakt
 Príloha 2  Príloha 2
Príloha číslo 3 - Odborný program
 Príloha 3  Príloha 3

Prílohu 1 a 2 (Registračný formulár a Abstrakt) po ich vyplnení odoslať elektronicky na emailové adresy okrz_ba@mail.t-com.sk alebo olgama@mail.t-com.sk. do 20.05.2016