Kontrakt Kontrakt-MZSR-OSZZS-2015.rtf (RTF, 180 KB)
Príloha 1 Priloha-1-Kontrakt-MZSR-OSZZS-2015.rtf (RTF, 44 KB)
Príloha 2 Priloha-2-Kontrakt-MZSR-OSZZS-2015.xls XLS, 63 KB)
Príloha 3 Priloha-3-Kontrakt-MZSR-OSZZS-2015.xls XLS, 56 KB)
Celkový kontrakt kontrakt-MZSR-OSZZS-2015.pdf PDF, 571 KB)
Dodatok 1 Dodatok-1-OSZZS-2015.pdf PDF, 131 KB)