Kontrakt medzi MZ SR a  NCZI rok 2014 KontraktMZSRaNCZI2014.rtf (RTF, 1 045 KB)