Kontrakt medzi MZ SR a  NCZI rok 2022

kontrakt-mzsr-nczi-2022.pdf
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZ SR a NCZI rok 2022 Dodatok1-kontrakt-mzsr-nczi-2022.pdf

Zmluva na CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6237588/​​​​​​​​
Dodatok: https://www.crz.gov.sk/6710983-sk/dodatok-c-1/