V nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je potrebné pri zasielaní žiadostí o zamestnanie udeliť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na tento účel (ďalej len „súhlas“).

V prípade neposkytnutia súhlasu nebudú môcť byť údaje uchádzačov o zamestnanie ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Uchádzač o zamestnanie má ako dotknutá osoba právo na prístup poskytnutých informácii, opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov v zmysle čl. 15-21 GDPR.