v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)

K vydaniu uvedeného povolenia žiadateľ predloží ministerstvu v zmysle § 8 zákona

1) žiadosť o vydanie povolenia podpísanú štatutárnym zástupcom (zástupcami), kde budú uvedenú nasledovné údaje:
uviesť mailovú adresu žiadateľa

2) a) fyzická osoba: meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, rodné číslo, štátne občianstvo, obchodné meno, IČO,
    b) právnická osoba: obchodné meno, sídlo, právna forma, štatutárni zástupcovia: meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, rodné číslo, štátne občianstvo, odborný zástupca: meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, rodné číslo, štátne občianstvo,
    c) názov zariadenia, lekárne, adresa.
3) K žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ je povinný doložiť nasledovné doklady
originálne, príp. overené notárom, matrikou

a) doklad o zdravotnej spôsobilosti k zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami pre odborného zástupcu (vystaví praktický lekár, doba platnosti je 1 mesiac od vydania potvrdenia),
b) doklad o odbornej spôsobilosti pre odborného zástupcu (diplom o ukončení VŠ)
c) posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, (pre veterinárnych lekárov – posudok Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34),
d) posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
e) odpis (nie výpis) z registra trestov štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) a odborného zástupcu (odborných zástupcov) – možné tiež vybaviť na pobočke Slovenskej pošty – podľa § 5 zákona bod 1) bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov,
f) Výpis z Obchodného registra OS spoločnosti nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia – možno vybaviť aj na pobočke Slovenskej pošty,
+ Výpis z registra trestov pre právnickú osobu, že nemá záznam v registri trestov § 5 (2) - nové (neplatí pre príspevkové a neziskové organizácie)
g) stanovisko k začatiu činnosti mesta, obce,
h) doklad o vlastníctve (doba platnosti 3 mesiace od vydania) alebo nájme priestorov, kde je činnosť vykonávaná, v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku, ch) povolenie na činnosť zariadenia – poskytovanie lekárenskej starostlivosti, povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, veľkodistribúciu liekov, pre veterinárnych lekárov osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej  činnosti o pod.
i) správny poplatok v hodnote 33.- EUR – E-kolok ( E-kolok zakúpiť na pobočke slovenskej pošty).

Zmeny v povolení § 10 zákona

zmena odborného zástupcu, zmena miesta výkonu činnosti,
zmena rozsahu činnosti je vydaním nového povolenia
doklady pre zmenu odborného zástupcu (doklady pre nového odborného zástupcu – doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o odbornej spôsobilosti,
Odpis z registra trestov) , povolenie VÚC a čestné vyhlásenie, že neprišlo k iným zmenám oproti vydanému pôvodnému povoleniu – uviesť číslo povolenia a dátum vydania.
V prípade neoznámenia zmeny odborného zástupcu alebo v prípade ukončenia činnosti odborného zástupcu a nenahlásenie tejto zmeny MZ SR, bude držiteľovi povolenia pozastavená činnosť.
doklady k zmene miesta výkonu činnosti – posudok ŠUKLu, hygiena,
stanovisko mesta, nájomná zmluva (príp. vlastníctva, list vlastníctva, vydaný katastrom),
zmena rozsahu činnosti – posudok ŠUKLu
zrušenia pobočky lekárne – žiadosť, povolenie VÚC bez FL
K žiadosti sa prikladá čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné
údaje, na základe ktorých sa vydalo pôvodné povolenie - uviesť číslo povolenia a dátum vydania.
E-kolok v hodnote 33.- EUR. (E-kolok zakúpiť na pobočke slovenskej pošte).

Ministerstvo môže na základe žiadosti držiteľa povolenia vyznačiť zmenu údajov v povolení – zmenu priezviska štatutárneho alebo odborného zástupcu (sobášny list), miesta trvalého bydliska štatutárneho alebo odborného zástupcu (doklad o novej adrese) + odpis z registra trestov (možné vybaviť na Slov. pošte), v prípade právnickej osoby –  môže vyznačiť zmenu sídla, obchodného mena (Výpis z Obchodného registra spoločnosti), zmeny štatutárnych zástupcov (Výpis z Obchodného registra spoločnosti + Odpis z registra trestov nových štatutárnych zástupcov), (možné tiež vybaviť na pobočke Slovenskej pošty).
K žiadosti sa prikladá: pri verejných lekárňach - zmena údajov, vydaná VÚC čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých sa vydalo pôvodné povolenie (uviesť číslo a dátum povolenia).
E-kolok v hodnote 16,50.- EUR (E-kolok zakúpiť na pobočke slovenskej pošte).

Zrušenie povolenia z dôvodu vlastnej žiadosti

V prípade ukončenia činnosti lekárne, na ktorú bolo vydané povolenie na OPL žiadateľ požiada o zrušenie tohto povolenia. K žiadosti sa prikladá originál vydaného povolenia ministerstvom, ktoré žiadateľ žiada zrušiť (napr. z dôvodu ukončenia činnosti lekárne, príp. z dôvodu prechodu z fyzickej osoby na právnickú osobu).

Žiadosť spolu s dokladmi k vydaniu povolenia sa zasielajú na adresu Odbor farmácie Sekcie farmácie a liekovej politiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava (ref. Karovičová tel. č. 59373213, mail : lubica.karovicova@health.gov.sk)

Odpis z registra trestov (nie Výpis z registra trestov)

Dňom 1. januára 2008 nadobudla účinnosť novela zákona č. 330/2007 Z. z.  z 20. júna 2007 o registri trestov a o zmene a doplnení zákonov (v znení zákona č. 519/2007 Z. z.), Zmena: 644/2007 Z. z.
Časť ustanovenie § 14 Oprávnené orgány. ods. 3 bod h) a bod 29).
V zmysle uvedeného Ministerstvo zdravotníctva SR k vydaniu povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vyžaduje predloženie odpisu z registra trestov štatutárneho zástupcu a odborného zástupcu.
Nakoľko Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňom 1. januára 2008 žiadateľom o vydanie tohto povolenia odpis z registra trestov nevydáva, Ministerstvo zdravotníctva SR Vám v prílohe prikladá žiadosť o odpis registra trestov, ktorý po vyplnení údajov štatutárneho zástupcu a odborného zástupcu zašlite spolu s hore uvedenými dokladmi odboru farmácie Sekcie farmácie a liekovej politiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava.

Žiadosť o odpis registra trestov obsahuje nasledovné údaje

1. Rodné meno
2. Krstné meno
3. Priezvisko
4. Dátum narodenia
5. Miesto narodenia
6. Okres alebo štát narodenia
7. Rodné číslo
8. Štátne občianstvo
9. Číslo občianskeho preukazu
10. Trvalé bydlisko aj PSČ
11. Priezvisko otca
12. Meno otca
13. Rodné priezvisko matky
14. Krstné meno matky
15. Priezvisko matky

Príloha č. 1 VZOR ŽIADOSTI - o odpis z registra trestov vzor-ziadosti-ziadost-o-odpis-z-registra-trestov.doc vzor-ziadosti-ziadost-o-odpis-z-registra-trestov.rtf vzor-ziadosti-ziadost-o-odpis-z-registra-trestov.pdf
Príloha č. 2 VZOR ŽIADOSTI - nové povolenie vzor-ziadosti-nove-povolenie.doc vzor-ziadosti-nove-povolenie.rtf vzor-ziadosti-nove-povolenie.pdf
Príloha č. 3 VZOR ŽIADOSTI - žiadosť o zmenu OZ vzor-ziadosti-ziadost-o-zmenu.doc vzor-ziadosti-ziadost-o-zmenu.rtf vzor-ziadosti-ziadost-o-zmenu.pdf
Príloha č. 4 VZOR ŽIADOSTI - žiadosť o vyznačenie zmeny údajov v povolení na OPL vzor-ziadosti-ziadost-o-vyznacenie-zmeny.doc vzor-ziadosti-ziadost-o-vyznacenie-zmeny.rtf vzor-ziadosti-ziadost-o-vyznacenie-zmeny.pdf

Dátum aktualizácie: 1. júna 2020