PREAMBULA
Zavedenie etického kódexu v systéme verejného obstarávania na ministerstve zdravotníctva je cielené na zamedzenie možného výskytu korupcie, úplatkárstva ako aj neefektívneho vynakladania verejných prostriedkov. Predmetný etický kódex verejného obstarávania nadväzuje na etický kódex štátneho zamestnanca

Základná štruktúra etického kódexu pre zamestnancov a ďalšie osoby zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní pre Ministerstvo zdravotníctva SR :
A. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
1. Všetci zamestnanci, pôsobiaci vo verejnom obstarávaní, pri výkone svojich aktivít dbajú o dodržiavanie všeobecných princípov etiky.
2. Pre zamestnancov v štátnej službe, pôsobiacich vo verejnom obstarávaní, vyplývajú všeobecné princípy etického konania z relevantných ustanovení a princípov zákona o štátnej službe a etického kódexu štátneho zamestnanca SR.
3. Pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pôsobiacich vo verejnom obstarávaní, sú platné princípy nestrannosti a odbornosti, ako aj princípy čestnosti, korektnosti, neprijímania darov, vyvarovania sa konfliktu záujmov, všeobecným východiskom definujúcim etický rozmer ich konania.
4. Etický kódex verejného obstarávania ďalej podrobnejšie definuje základné princípy a normy postupu všetkých účastníkov verejného obstarávania. Etický kódex verejného obstarávania je záväznou normou pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je orgán štátnej správy a odporučenou normou pre všetky ostatné organizácie pôsobiace vo verejnom obstarávaní, ktoré sa k jeho napĺňaniu môžu prihlásiť prostredníctvom rozpracovania jeho obsahu v interných záväzných normách.

B. Časť 2: Špecifické ustanovenia

B1: Základné princípy etiky vo verejnom obstarávaní:
_ Čestnosť a integrita.
_ Dodržiavanie zákonnosti.
_ Profesionalita.
_ Chápanie verejného obstarávania ako činnosti vo verejnom záujme
_ Zodpovedný manažment za verejné obstarávanie, založený na princípoch projektového riadenia a smerujúci k preventívnej minimalizácii priestoru pre korupciu správnou a komplexnou prípravou a realizáciou jednotlivých krokov verejného obstarávania (napríklad správnym spracovaním súťažných podkladov, vyhodnocovaním ponúk, atď).
B2: Základné normy etiky vo verejnom obstarávaní:
_ Obstarávanie bez predsudkov, rovný a nestranný prístup ku každému účastníkovi verejného obstarávania.
_ Stále prehlbovanie znalostí o verejnom obstarávaní, zúčastňovanie sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom skvalitňovania individuálnej výkonnosti.
_ Podporovanie čestnosti v podnikaní a oznamovanie všetkých foriem nevhodných podnikateľských praktík vo verejnom obstarávaní.
_ Zverejnenie prípadnej osobnej zainteresovanosti.
_ Neverejnosť a presnosť informácií, dodržiavanie mlčanlivosti.
_ Vyhýbanie sa uplatneniu akýchkoľvek mechanizmov, ktoré by obmedzili rovnocenné konkurenčné prostredie.
_ Neprijímanie darov a pozorností (zvonku, ale aj navzájom medzi zamestnancami) v súvislosti s výkonom verejného obstarávania, ako aj darov a pozorností, ktoré by mohli vzbudiť podozrenie o narušení nestrannosti.
_ Považovanie osobného zisku získaného prostredníctvom zneužitia vzťahov vyplývajúcich z verejného obstarávania za dehonestujúce a neakceptovateľné.
_ Včasná identifikácia situácií, v ktorých by pri výkone verejného obstarávania mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, prevencia, oznamovanie a vyhnutie sa konfliktu záujmov.
_ Vyhnutie sa zneužitiu neverejných informácií spojených s verejným obstarávaním pre osobný alebo kolektívny prospech, aj pri prechode do iného zamestnania.
_ Odmietanie akýchkoľvek vplyvov zo strany iných osôb (aj nadriadených) pri realizácii činností spojených s obstarávaním, zachovanie si integrity profesionálneho manažéra pri výkone verejného obstarávania.
_ Vyhnutie sa akémukoľvek ovplyvňovaniu priebehu verejného obstarávania z pozície nadriadeného, najmä voči zamestnancom, realizujúcim obstarávanie.
_ Vyhnutie sa akémukoľvek ovplyvňovaniu „tretích“ osôb priamo alebo nepriamo zainteresovaných do procesu verejného obstarávania, či už z pozície riadiacich a výkonných zamestnancov obstarávateľa, dodávateľov alebo iných subjektov.