Aktualizácia výzvy Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe odborného posúdenia Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky upravilo úhradu zdravotnej poisťovne zdravotníckych pomôcok, u ktorých nebolo plošné zníženie maximálnej ceny od výrobcu alebo dovozcu v eurách (bez dane z pridanej hodnoty zdravotníckych pomôcok) o 12,9 % k 1.10.2009.

V záujme zníženia doplatkov pacienta na zdravotnícke pomôcky, Ministerstvo zdravotníctva SR bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny, výrobcov predmetných zdravotníckych pomôcok doručené na ministerstvo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu č. OPP0409-21898/2009-OL.

Vaše návrhy môžete podať formou podnetného listu v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 15 pracovných dní od zverejnenia opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Zoznam dotknutých zdravotníckych pomôcok je uverejnený v prílohe tejto výzvy.