Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Zápisnica
z rokovania so zástupcami zdravotných poisťovní
k Národnému projektu Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kód ITMS2014+ 312081CBS8Termín rokovania: 13.12.2022 o 14,00 hod.
Miesto rokovania: online
Prítomní:  
Za zdravotné poisťovne:  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: JUDr. Slávka Ďorďovičová, MPH

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.:

Ing. Ľudmila Zozuľáková

Union zdravotná poisťovňa, a.s.:

PhDr. Dajana Petríková

 

Mgr. Erika Suranyiova Berenciová

Za Ministerstvo zdravotníctva SR:

Mgr. Gabriela Tamášová, riaditeľka OINPNP

  Mgr. Ľudmila Eisnerová

 

Bc. Naďa Urminská

 

MUDr. Andrea Škripeková, PhD., garant projektu

 

JUDr. Ivana Šarlinová

Program:
Prerokovanie informácie o údajnom znižovaní ceny bodu za zdravotné výkony ADOS alebo MOHO zo strany zdravotných poisťovní, ak sa ADOS alebo MOHO prihlásia do Národného projektu „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len „Národný projekt“).

Priebeh rokovania:

Zástupcovia zdravotných poisťovní jednoznačne deklarovali, že zapojenie sa ADOS alebo MOHO do Národného projektu nebude mať žiadny vplyv na dohodnuté ceny zdravotných výkonov ADOS a MOHO, t. j. zdravotné poisťovne nebudú meniť (znižovať) zmluvne dohodnutú cenu za zdravotné výkony z dôvodu zapojenia sa ADOS alebo MOHO do Národného projektu.

Zdravotné poisťovne zdôraznili, že takáto nesprávna informácia o údajnom znižovaní ceny za zdravotné výkony ADOS a MOHO po zapojení sa do Národného projektu nebola komunikovaná smerom od zdravotných poisťovní k predstaviteľom ADOS alebo MOHO.

Záver rokovania:

Zástupcovia zdravotných poisťovní vyhlásili, že zdravotné poisťovne nebudú znižovať zmluvne dohodnutú cenu za zdravotné výkony ADOS alebo MOHO, ktoré sa zapoja do Národného projektu. Zúčastnené strany túto informáciu budú prezentovať voči ADOS a MOHO za účelom podpory ich zapojenia sa do Národného projektu.

 

Prílohy a súbory na stiahnutie