Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 40 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Pevné body1

pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

pre dospelých

pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

pre deti a dorast

Bánovce Nad Bebravou

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Bardejov

Banská Štiavnica

Bratislava

Bardejov

Brezno

Bratislava (okresy Bratislava I, II, III)

Čadca

Bratislava (okresy Bratislava IV, V)

Dolný Kubín

Brezno

Dunajská Streda

Bytča

Humenné

Čadca

Kežmarok

Detva

Komárno

Dolný Kubín

Košice

Dunajská Streda

Levice

Galanta

Levoča

Gelnica

Liptovský Mikuláš

Hlohovec

Lučenec

Humenné

Martin

Ilava

Michalovce

Kežmarok

Nitra

Komárno

Nové Zámky

Košice (Okresy Košice I, II, III, IV)

Poprad

Košice – okolie (Okres Košice – okolie)

Považská Bystrica

Košice * (Okresy Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca)

Prešov

Kráľovský Chlmec

Prievidza

Krupina

Rimavská Sobota

Kysucké Nové Mesto

Rožňava

Levice

Skalica

Levoča

Snina

Liptovský Mikuláš

Spišská Nová Ves

Lučenec

Stará Ľubovňa

Malacky

Svidník

Martin

Topoľčany

Medzilaborce

Trebišov

Michalovce

Trenčín

Myjava

Trnava

Námestovo

Trstená

Nitra

Veľký Krtíš

Nové Mesto Nad Váhom

Vranov Nad Topľou

Nové Zámky

Zvolen

Partizánske

Žiar Nad Hronom

Pezinok

Žilina

Piešťany

-

Poltár

-

Poprad

-

Považská Bystrica

-

Prešov

-

Prievidza

-

Púchov

-

Revúca

-

Rimavská Sobota

-

Rožňava

-

Ružomberok

-

Sabinov

-

Senec

-

Senica

-

Skalica

-

Snina

-

Sobrance

-

Spišská Nová Ves

-

Stará Ľubovňa

-

Stropkov

-

Svidník

-

Šaľa

-

Štúrovo

-

Topoľčany

-

Trebišov

-

Trenčín

-

Trnava

-

Turčianske Teplice

-

Trstená

-

Veľký Krtíš

-

Vranov Nad Topľou

-

Zlaté Moravce

-

Zvolen

-

Žarnovica

-

Žiar Nad Hronom

-

Žilina

-

 *sídlom pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby pre dospelých Košice pre spádové územie
okres Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca.

-

Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, sú ustanovené v § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov2 (ďalej len „zákon“) a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby3 (ďalej len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Číslo účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131.

Dátum vyhlásenia: 26. marca 2024

Lehota na podanie žiadosti: do 27. mája 2024

Termíny výberového konania:

Bratislavský kraj

30. 5. 2024

Banskobystrický kraj

30. 5. 2024

Žilinský kraj

31. 5. 2024

Trenčiansky kraj

31. 5. 2024

Trnavský kraj

3. 6. 2024

Nitriansky kraj

3. 6. 2024

Prešovský kraj

4. 6. 2024

Košický kraj

4. 6. 2024


Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne. Žiadosti musia byť podávané samostatne na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku vloženej do obálky v jednom vyhotovení podľa §1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie.

Správne listinné predloženie je, ak je žiadosť o zaradenie do výberového konania doručená poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52, kedy sa za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade osobného doručovania do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Obálka so žiadosťou o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými prílohami musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu a musí byť označená nasledovne:

Obálka so žiadosťou o zaradenie do výberového konania musí byť viditeľne a čitateľne označená
"Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých“ alebo „Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast"
s nápisom "NEOTVÁRAŤ!"
a uvedením presného označenia "pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby"


Zároveň musia byť uvedené na vrchnej časti obálky aj ďalšie formálne náležitosti, ktorými sú názov organizácie, adresa odosielateľa, identifikačné číslo právnickej osoby. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka musí tiež obsahovať presné označenie „pevného bodu ambulancie“ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Úspešný uchádzač podľa § 14a ods. 12 zákona je povinný zaplatiť poplatok vo výške 497,50 eura podľa Položky č. 150 písm. a) bodu 2 Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou E-kolku zakúpeného na pobočke Slovenskej pošty. Ak nebude správny poplatok zaplatený, správny orgán správny úkon nevykoná a úspešnému uchádzačovi podľa § 14a ods. 12 zákona povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nevydá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia úspešného uchádzača.

  2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.

  3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všetky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné.

1Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (22/2018 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX)

2Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej ... - SLOV-LEX)

3Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (349/2017 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX)

​​​​​​​​​