Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku SLOVTHERMAE,  Kúpele Diamant Dudince, š. p., so sídlom Kúpeľná 107, 962 71  Dudince.

Požadované (neodpustiteľné) kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  2. Odborná prax 5 rokov
  3. Občianska a morálna bezúhonnosť
  4. Projekt stratégie rozvoja štátneho podniku zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu štátneho podniku, zefektívnenie využívania finančných zdrojov, personálnu politiku, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu jeho dosiahnutia, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Špecifické kritériá a požiadavky:
ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v zdravotníctve, práca s počítačom.

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu), osobný dotazník, doklady o dosiahnutom vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, projekt stratégie rozvoja štátneho podniku a súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrieb uskutočnenia výberového konania.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 15. apríla 2013 s označením na obálke „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2,  P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava.       

      Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne MZ SR. Prihlášky zaslané faxom alebo elektronickou poštou nebudú akceptované.