Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovenia § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie 76 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v:

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby /jedna ambulancia /

Typ ambulancie
/RZP, RLP /

Bánovce nad Bebravou

RLP

Trenčianske Jastrabie

RZP

Prašice

RZP

Topoľčany 1

RLP

Levice 1

RLP

Trstená

RLP

Čadca

RLP

Bojnice

RLP

Prievidza

RZP

Spišská Nová Ves

RLP

Nové Mesto nad Váhom

RLP

Komárno 1

RLP

Štúrovo

RLP

Šaľa 2

RZP

Dunajská Streda

RLP

Veľký Meder

RZP

Galanta 1

RLP

Sereď

RZP

Veľké Kapušany

RLP

Považská Bystrica

RLP

Púchov

RLP

Bytča

RZP

Turzovka

RZP

Michalovce

RLP

Kráľovský Chlmec

RLP

Sobrance

RLP

Piešťany 1

RLP

Brezno

RLP

Myjava

RLP

Partizánske

RZP

Bratislava Staré Mesto

RLP

Pezinok

RLP

Senec

RLP

Námestovo

RLP

Kežmarok

RLP

Spišská Belá

RZP

Spišská Stará Ves

RZP

Nový Smokovec

RZP

Poprad 1

RLP

Ľubotín

RZP

Stará Ľubovňa

RLP

Košice Sever 1

RLP

Košice Juh 2

RZP

Košice Juh 1

RZP

Krupina

RLP

Zvolen 1

RLP

Detva

RLP

Dubnica nad Váhom

RLP

Trenčianske Teplice

RZP

Bratislava Nové Mesto

RZP

Bratislava Kramáre

RZP

Bratislava Vajnory 1

RZP

Bratislava Vajnory 2

RZP

Malacky

RLP

Plavecké Podhradie

RZP

Banská Štiavnica 1

RZP

Fiľakovo

RZP

Lučenec 1

RLP

Rimavská Sobota 1

RLP

Rimavská Sobota 2

RZP

Kremnica

RZP

Nitra 1

RLP

Zlaté Moravce

RLP

Jelšava

RZP

Revúca

RLP

Banská Bystrica 3

RZP

Brusno

RZP

Bardejov 1

RLP

Raslavice

RZP

Košice Západ

RLP

Margecany

RZP

Spišské Vlachy

RZP

Pezinok

RZP

Galanta 2

RZP

Brezová pod Bradlom

RZP

Trenčín 4

RZP

 

Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahujú „Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby", ktoré je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 14,00 hod.. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice.

Prevzatie podmienok výberového konania :                                              od 03. mája 2013
Lehota na podanie žiadostí :                                                                        do 03. júla  2013
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania, na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálka musí tiež obsahovať „Sídlo stanice ZZS“ a typ stanice ZZS (RLP, RZP). Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každé vyhlásené sídlo samostatne.
Podaním žiadosti účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.