Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovenia § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie  ambulancie vrtuľníkovej  záchrannej zdravotnej služby a to:

  1. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Bratislava
  2. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Banská Bystrica
  3. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Nitra
  4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Žilina
  5. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Poprad
  6. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Košice
  7. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v sídle Trenčín

 

Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby obsahujú „Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby", ktoré je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 14,00 hod.. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby  sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice.

Prevzatie podmienok výberového konania :                                 od 03. mája 2013

Lehota na podanie žiadostí :                                                           do 03. júla 2013
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania,  na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby  sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby  - NEOTVÁRAŤ", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálka musí tiež obsahovať „Sídlo stanice ZZS“. Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každé vyhlásené sídlo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým  je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každé vyhlásené sídlo samostatne.
Podaním žiadosti účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.