Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovenia § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie 124 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v:

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby /jedna ambulancia /

Typ ambulancie
/RZP, RLP /

Žiar nad Hronom

RLP

Gelnica

RZP

Smolník

RZP

Čaňa

RZP

Košice - Šaca

RZP

Dobšiná

RZP

Plešivec

RZP

Rožňava

RLP

Krompachy

RLP

Mlynky

RZP

Humenné 1

RLP

Koškovce

RZP

Beharovce

RZP

Medzilaborce

RLP

Prešov 4

RZP

Sabinov

RLP

Snina

RLP

Stropkov

RZP

Giraltovce

RLP

Svidník 2

RZP

Svidník 1

RLP

Vranov nad Topľou 2

RZP

Vranov nad Topľou 1

RLP

Hlohovec

RLP

Leopoldov

RZP

Trnava 2

RLP

Dolný Kubín

RLP

Liptovský Mikuláš 1

RLP

Ružomberok 1

RLP

Turčianske Teplice

RZP

Rajec

RLP

Žilina 1

RLP

Piešťany 2

RZP

Bardejov 2

RZP

Malcov

RZP

Hriňová

RZP

Dudince

RZP

Skalica

RLP

Bátovce

RZP

Levice 2

RZP

Slovenské Ďarmoty

RZP

Veľký Krtíš 1

RLP

Spišská Nová Ves

RZP

Levoča 1

RLP

Levoča 2

RZP

Svit

RZP

Štrba

RZP

Hranovnica

RZP

Podhájska

RZP

Kokava nad Rimavicou

RZP

Poltár

RZP

Oravská Polhora

RZP

Oravské Veselé

RZP

Zákamenné

RZP

Banská Bystrica 4

RZP

Veľký Krtíš 2

RZP

Senohrad

RZP

Zvolen 2

RZP

Nitra 2

RLP

Nitra 4

RZP

Moravský Svätý Ján

RZP

Gbely

RZP

Dolné Orešany

RZP

Bratislava Dúbravka 1

RLP

Bratislava Dúbravka 2

RZP

Bratislava Karlova Ves 1

RZP

Bratislava Karlova Ves 2

RZP

Šamorín

RLP

Lučenec 2

RZP

Pohorelská Maša

RZP

Topoľčianky

RZP

Pribeta

RZP

Kolárovo

RLP

Komárno 2

RZP

Patince

RZP

Nesvady

RZP

Gbelce

RZP

Komjatice

RZP

Šaľa 1

RLP

Horné Janíky

RZP

Trstice

RZP

Poprad 2

RLP

Poprad 3

RZP

Bidovce

RZP

Košice Sever 2

RZP

Martin 2

RZP

Hriadky

RZP

Slovenské Nové Mesto

RZP

Výčapy Opatovce

RZP

Vráble

RLP

Senica

RLP

Považská Bystrica

RZP

Makov

RZP

Michalovce

RZP

Oborín

RZP

Čadca

RZP

Nová Bystrica

RZP

Terchová

RZP

Nová Baňa

RLP

Žarnovica

RZP

Banská Bystrica 2

RLP

Trenčín 3

RZP

Stupava

RZP

Lovinobaňa

RZP

Lučenec 3

RZP

Muránska Huta

RZP

Ratková

RZP

Hnúšťa

RLP

Hostice

RZP

Rimavská Seč

RZP

Tisovec

RZP

Veľký Blh

RZP

Nitra 3

RZP

Nové Zámky 2

RZP

Želiezovce

RLP

Kolta

RZP

Lipany

RLP

Bratislava Staré Mesto 2

RZP

Bardejov 1

RLP

Hanušovce nad Topľou

RZP

Kysucké Nové Mesto

RLP

Prešov 1

RLP

Prešov 3

RZP

Široké

RZP

 

Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahujú „Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby", ktoré je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 14,00 hod.. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice.

Prevzatie podmienok výberového konania :                                     od 17. októbra 2013
Lehota na podanie žiadostí :                                                             do 16. decembra 2013 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania, na výberové konanie najmenej 5 dní pred jeho začatím.
Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálka musí tiež obsahovať „Sídlo stanice ZZS“ a typ stanice ZZS (RLP, RZP). Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby samostatne.
  2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
  3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každé vyhlásené sídlo samostatne.

Podaním žiadosti účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.