Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií predsedu a členov dozornej rady štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, so sídlom Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová.

Požadované (neodpustiteľné) kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  2. Odborná prax 5 rokov
  3. Občianska a morálna bezúhonnosť

Špecifické kritériá a požiadavky:
ovládanie zákonov v oblasti kúpeľníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení, zákona o štátnom podniku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom.

Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu), osobný dotazník, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrieb uskutočnenia výberového konania.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 15. apríla 2013 s označením na obálke „Výberové konanie - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2,  P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava.
      Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia na registračnej pečiatke podateľne MZ SR. Prihlášky zaslané faxom alebo elektronickou poštou nebudú akceptované.