Ministerstvo zdravotníctva SR

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce

Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Miesto práce: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov - Odbor implementácie projektov - Oddelenie implementácie neinvestičných projektov
 
Hlavné úlohy:

Samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti implementácie neinvestičných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.

Príprava podkladov do strategických, koncepčných, legislatívnych, metodických a programových dokumentov s cieľom zabezpečiť efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ v oblasti zdravotníctva; komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou
a monitorovaním projektov štrukturálnych operácií relevantných operačných programov MZ SR spolufinancovaných z prostriedkov EÚ na pozícii projektový manažér; príprava podkladov k aktualizácii interných manuálov v rámci realizácie finančného riadenia relevantných operačných programov MZ SR; zúčastňuje sa prípravy manuálov a systémov riadenia pre nové programové obdobie 2007-2013 a ďalších dokumentov (napr. výzva na predkladanie žiadostí o NFP, príručky pre žiadateľa, príručky pre prijímateľa a pod.); zabezpečuje projektový manažment projektov ŠF relevantných operačných programov MZ SR; zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi na realizácii projektu; pripravuje podklady na zasadnutia vnútroštátnych aj medzištátnych orgánov zainteresovaných na realizácii programu; vypracúva návrh zmluvy medzi MZ SR a Prijímateľom (návrh dodatkov, návrh odstúpenia od zmluvy), monitoruje jej dodržiavanie; kontroluje, odsúhlasuje, resp. zamieta žiadosti o platbu na svojej úrovni; monitoruje dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane kontroly na mieste; vypracováva stanoviská pre monitorovacie správy predložené prijímateľom; zadáva údaje do ITMS, eviduje a spracováva informácie súvisiace s nezrovnalosťami, vypracúva potrebné správy o zistených nezrovnalostiach; participuje na odborných aktivitách, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a pravidiel stanovených SR a EÚ; zúčastňuje sa na príprave koncepčných materiálov odboru, stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam, podkladových informácií a ostatných materiálov v rámci svojej pôsobnosti.

 

Ponúkaný plat (brutto)

podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov: 

  1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu, 

  2. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad), 

  3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

  4. profesijný štruktúrovaný životopis, 

  5. čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, 

  6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 

  7. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 

  8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, 

  9. čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o výkone štátnej služby, 

  10. písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 22. novembra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

  

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý


Osobnostné predpoklady a zručnosti
Znalosť európskej a slovenskej legislatívy, implementácie projektov a finančnej kontroly.
Organizačné schopnosti a komunikatívnosť.

Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Štátna správa
 
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk ​