Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou patológov organizuje Prezentačný deň riešení pre digitalizáciu pracovísk patologickej anatómie.

Cieľom tohto podujatia je predstaviť odbornej verejnosti najmodernejšie riešenia v tejto oblasti.

Podujatie sa uskutoční 25.10.2022 od 10:00 do 17:00 v seminárnej miestnosti Vedecko-technického parku Univerzity Komenského v Bratislava (Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava).

Prihlasovanie pre odbornú verejnosť
Podujatie je určené predovšetkým pre zástupcov všetkých pracovísk patologickej anatómie na Slovensku. Účasť na podujatí, prosíme, potvrďte vyplnením tohto prihlasovacieho formulára do piatka 21.10.2022.
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihlasovanie záujemcov o prezentovanie
Každý prezentujúci bude mať k dispozícii 20 min času na prezentáciu a priestor 3x2m pre svoje produkty v seminárnej miestnosti + 1x1m priestor vo vestibule Vedeckého parku. Prezentovať svoje produkty môže každá spoločnosť, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • Ponúka SW alebo HW riešenie pre spracovanie preparátov na pracovisku patologickej anatómie, ako napríklad:
  •  SW riešenia na digitálne prijímanie zaslaného materiálu, digitalizácia hlasu na prepis diktovaných nálezov, laboratórny informačný systém, personalizovaný tracking manipulácie so sklami, prezentácia prípadov patológom s možnosťou zdieľania obrazu, nástroje podporujúce diagnostiku, atď.
  •  HW riešenia na celo-sklíčkový digitálny skener, fotodokumentačné zariadenie pre excíziu, tlačiareň na bločky, tlačiareň na silanizované sklíčka, atď.
 • Má referencie min z 5 pracovísk patologickej anatómie na Slovensku, alebo min 1 referenciu zo zahraničia
 • Je ochotná zaplatiť účastnícky poplatok pre prezentujúcich (poplatok má slúžiť na pokrytie výdavkov na priestory, energie a cattering pre účastníkov, celkovo sa predpokladá, že tento poplatok by nemal presiahnuť  250€ na jedného prezentujúceho)
 • Do piatka 7.10.2022 prejaví záujem o prezentovanie zaslaním emailu hlavnému odborníkovi MZ SR pre patológiu, prof. MUDr. Lukášovi Plankovi PhD., na adresu lukas.plank@uniba.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na lukas.palaj@health.gov.sk.

Plagát - Digitalizácia patologickej anatómie

 

Presentation day - Digitization of pathological anatomy

 


The Ministry of Health of the Slovak Republic, in cooperation with the Slovak Society of Pathologists, is organizing the Presentation Day of Solutions for the Digitization of Pathological Anatomy Workplaces.

The goal of this event is to present the most modern solutions in this field to professionals.

The event will take place on October 25, 2022 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. in the seminar room of the Science and Technology Park of the Comenius University in Bratislava (Ilkovicova 8, 841 04 Bratislava).

 

Registration for the professionals
The event is primarily intended for representatives of all departments of pathological anatomy in Slovakia. Please confirm your participation in the event by filling out this registration form by Friday, October 21, 2022.
APPLICATION FORM

Registration for presenters
Each presenter will have 20 minutes of presentation time and a 3x2m space for their products in the seminar room + 1x1m space in the vestibule of the Science and Technology Park. Any company that meets the following conditions can present its products:

 • It offers a SW or HW solution for a pathological anatomy workplace, such as:
  • SW solutions for digital reception of material, voice digitization for transcribing dictated findings, laboratory information system, personalized tracking of glass handling, presentation of cases by pathologists with the possibility of image sharing, tools supporting diagnosis, etc.
  • HW solutions for digital whole-slide image scanner, photo documentation device for excision, silanized slide printer, etc.
 • It has references from at least 5 departments of pathological anatomy in Slovakia, or at least 1 reference from abroad
 • It is willing to pay the participation fee for the presenters (the fee should be used to cover expenses for venue and catering for the participants; in general, it is assumed that this fee should not exceed €250 per presenter)
 • By Friday, October 7, 2022, it express interest in presenting by sending an email to the chief expert of the Ministry of Health for pathology, prof. MUDr. Lukáš Plank PhD., at the address lukas.plank@uniba.sk.

In case of any questions, do not hesitate to contact us at lukas.palaj@health.gov.sk.

 Poster - Digitization of pathological anatomy