Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, 837 52 Bratislava


v zmysle zákona NR SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

vyhlasuje


ponuku na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu


Predmetom ponuky je hnuteľný majetok strojového, elektrotechnického, stavebného charakteru a zariadenia trafostanice, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 v znení neskorších predpisov. Hnuteľný majetok štátu, ktorý je predmetom ponuky je uložený v priemyselnom areáli v  Malackách  a bude odpredávaný po jednotlivých celkoch v cene podľa znaleckého posudku č. 46/2022, vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline dňa 01.04.2022.

  1. Nezabudované stavebné prvky a stavebný materiál – dvere, trubky, lišty, izolácie potrubí, umývadlá, zárubne,
    plechy, radiátory a iné
413 819,- €
  1. Nezabudované a nenamontované strojové zariadenia – Hepa filtre, zmäkčovače vody, chladiče DAIKIN,
    vzduchotechnické jednotky a iné 
355 204,- €
  1. Nezabudované a nenamontované elektrotechnické zariadenia – núdzové svietidlá, žiarivky – lineárne, kompaktné,
    svietidlá a iné
76 624,- €
  1. Trafostanica – zariadenia trafostanice 
54 496,- €

Záujemcom o ponúkaný hnuteľný majetok štátu bude umožnené pred podaním cenovej ponuky vykonať v mieste uloženia  fyzickú obhliadku odpredávaného majetku. Fyzická obhliadka sa uskutoční podľa dohody.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo „Hnuteľný majetok Malacky - NEOTVÁRAŤ“, poštou na korešpondenčnú adresu správcu Limbová 2, 837 52 Bratislava v termíne do 03.04.2023.  Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne správcu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, číslo OP, telefonický kontakt, e-mailová adresa, pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúknutá cena vyjadrená pevnou sumou.

U právnických osôb – obchodné meno (názov) spoločnosti, adresa sídla spoločnosti, IČO, telefonický kontakt, e-mailová adresa, kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského oprávnenia, osoba oprávnená konať v mene spoločnosti, údaje o bankovom spojení – pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN, špecifikácia majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúknutá cena vyjadrená pevnou sumou.


Podmienky odpredaja:
Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu sa uskutoční s uchádzačom, ktorý splnil správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné požadované doklady a údaje a komisia jeho cenovú ponuku vyhodnotila ako najvyššiu. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.


Informácie budú záujemcom poskytnuté na adrese:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava

Zuzana Lomnická, zuzana.lomnicka@health.gov.sk, tel.: +421 2 59373336, 0910479601

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako správca majetku štátu si vyhradzuje právo ponuku zrušiť.