Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 560

 1. Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ... Usmernenie Ministerstva zdravotníctva vo veci zmeny indikačných ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 30. novembra 2023  Veľkosť: 76 KB
  https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 2. z dôvodu ochorenia COVID-19, možno priložiť čestné vyhlásenie s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho ...
  Dátum: 1. apríla 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 3. Rezidentské štúdium reaguje na nedostatok všeobecných lekárov a ďalších lekárov špecialistov pre ... čestné vyhlásenie, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ...
  Dátum: 11. októbra 2023  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/?rezidenti

 4. ​FAQ: Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie ... O1: Môžem si sám vybrať, v ktorom okrese si otvorím ... lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac, ako uviedol vo svojom čestnom vyhlásení. ...
  Dátum: 26. októbra 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?FAQ-VMS

 5. výzvu, až na základe ktorej bude možné podať žiadosť o príspevok. Vyhlásenie ... f) august – vyhlásenie výzvy ... ZS v súčte najmenej o jeden lekársky úväzok viac ako uviedol v čestnom vyhlásení ...
  Dátum: 20. mája 2022  Veľkosť: 78 KB
  https://health.gov.sk/?prispevok-na-zriadenie-vseobecnej-ambulancie

 6. Dňa 15. septembra 2023 o 06:00 ... čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z. z., ... čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon ...
  Dátum: 26. septembra 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz

Strana 1 z 94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 280

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ... Z uvedeného dôvodu sa žiadateľ vyhlasuje za veľký podnik. ...
  Dátum: 28. novembra 2022  Veľkosť: 62 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-2-Priloha-c-2_cestne_vyhlasenie_VP.docx

 3. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... prípade, že údaje uvedené v  čestnom vyhlásení vrátane jeho príloh, doplňujúcich hárkov a vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o poskytnutí prostriedkov ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-1-Priloha-c-1_cestne_vyhlasenie_MSP.docx

 4. Názov:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ... EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ...
  Dátum: 13. októbra 2023  Veľkosť: 68 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Vystavba-FNsP-BB/01-2_Priloha_c_5_Zmluvy_cestne_vyhlasenie_o_velkosti_podniku.docx

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

Strana 1 z 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>