Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 510

 1. O1: Prizná mi ministerstvo príspevok na hociktorý okres alebo je príspevok viazaný na konkrétny okres ... v súčte najmenej o jeden lekársky úväzok viac ako uviedol v čestnom vyhlásení pri podaní žiadosti. ...
  Dátum: 30. januára 2023  Veľkosť: 90 KB
  https://health.gov.sk/?FAQ-VMS

 2. Podľa schválenej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č ... výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle ...
  Dátum: 19. januára 2023  Veľkosť: 78 KB
  https://health.gov.sk/?Minimalne-poistne-1-1-2023

 3. z dôvodu ochorenia COVID-19, možno priložiť čestné vyhlásenie s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho ...
  Dátum: 1. apríla 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 4. ​​Usmernenie Ministerstva zdravotníctva vo veci zmeny indikačných obmedzení, úhrad a vzniku nových diagnóz národnej ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 31. januára 2023  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 5. ​Programové vyhlásenie vlády ... Kategorizácia a ceny od 1.1.2012 ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?uvod

 6. vyhlasenie-o-pristupnosti ... Vyhlásenie o prístupnosti ... Webové sídlo spĺňa štandardy v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Vychádza z najnovších ...
  Dátum: 21. apríla 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?vyhlasenie-o-pristupnosti

Strana 1 z 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 80 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 240

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ... Z uvedeného dôvodu sa žiadateľ vyhlasuje za veľký podnik. ...
  Dátum: 28. novembra 2022  Veľkosť: 62 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-2-Priloha-c-2_cestne_vyhlasenie_VP.docx

 3. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... prípade, že údaje uvedené v  čestnom vyhlásení vrátane jeho príloh, doplňujúcich hárkov a vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o poskytnutí prostriedkov ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-1-Priloha-c-1_cestne_vyhlasenie_MSP.docx

 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 6. ako žiadateľ o zaradenie do databázy posudzovateľov ZIA ... že som spôsobilý/á na právne úkony v plnom ... Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov ...
  Dátum: 28. septembra 2022  Veľkosť: 106 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/zia-priloha-2-cestne-vyhlasenie.docx

Strana 1 z 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>