Hľadali ste: Upozornenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 220

 1. ​Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ ... Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana ... Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z ...
  Dátum: 2. mája 2022  Veľkosť: 71 KB
  https://health.gov.sk/?nahlasovanie-nezrovnalosti-1

 2. Zmluva o spolupráci (zmluva na stiahnutie) ... Zmluvu prosíme vyplniť a poslať v 4 rovnopisoch na adresu ... UPOZORNENIE: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po podpísaní zmluvy doplní do zmluvy ...
  Dátum: 29. júna 2021  Veľkosť: 72 KB
  https://health.gov.sk/?Amb-ockovanie-zmluva

 3. k vyplnenému tlačivu žiadosti žiadateľ priloží nasledujúce ... osvedčenú4 (vydávané po roku 2009) alebo ... Upozornenie: Ak žiadateľ získal vzdelanie na území Slovenskej republiky a následne vykonával ...
  Dátum: 21. júna 2019  Veľkosť: 72 KB
  https://health.gov.sk/?zubny-lekar-1

 4. spravy-o-vyske-vydavkov-na-propagaciu ... Správy o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia ... Upozornenie pre držiteľov rozhodnutia na veľkodistribúciu liekov, výrobcov liekov a držiteľov ...
  Dátum: 23. marca 2015  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?spravy-o-vyske-vydavkov-na-propagaciu

 5. UPOZORNENIE: Potvrdenie zakúpené prostredníctvom webovej aplikácie má platnosť iba 30 dní, z ... UPOZORNENIE!!!: Pri bezhotovostnej platbe zo zahraničia je nutné uvádzať E2E referenciu v identickom ...
  Dátum: 16. marca 2022  Veľkosť: 88 KB
  https://health.gov.sk/?potvrdzovanie-rovnocennosti-zdravotnickeho-vzdelania-ziskaneho-na-uzemi-slovenskej-republiky

 6. verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutie-dotacie-ministerstva-zdravotnictva-sr-na-vyskum-a-vyvoj-v-oblasti-zdravotnictva-pre-rok-2006-1 ... Verejná výzva na predkladanie žiadostí na ...
  Dátum: 26. júla 2012  Veľkosť: 89 KB
  https://health.gov.sk/?verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutie-dotacie-ministerstva-zdravotnictva-sr-na-vyskum-a-vyvoj-v-oblasti-zdravotnictva-pre-rok-2006-1

Strana 1 z 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 110

 1. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Dôležité upozornenie: V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím došlo k zmene v údajoch, ktoré ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 2. Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, 12.5.2022 ... Čo je ePN Kto môže uznávať ePN Uznanie ePN Spätné uznanie DPN a uznanie DPN do budúcna Storno ePN Kontrolné vyšetrenie a určenie dátumu ...
  Dátum: 12. mája 2022  Veľkosť: 612 KB
  https://health.gov.sk/Sources/clanky/ePN-ako-uznavat-DPN-elektronicky.ppt

 3. S účinnosťou k1. decembru 2003 bol zrušený zákon NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe podľa § 3, ods. 1 zákona NR ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/usmernenie.doc

 4. Usmernenie k vypĺňaniu hlásenia COVID_VAKCIN_V03 ... V zmysle požiadavky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol zo strany Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pripravený formulár ...
  Dátum: 18. júna 2021  Veľkosť: 41 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Postup pri hlásení COVID_VAKCIN_V03_final.docx

 5. ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o  zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 397 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/zdravotne_zakony/140_novela 2004.doc

 6. Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ... oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ...
  Dátum: 11. marca 2011  Veľkosť: 211 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/rlp/zakon-o-rozsahu_sekcia-legislativno_pravna.ppt

Strana 1 z 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>