Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2800

 1. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Akciové spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ...
  Dátum: 18. mája 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica

 2. Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018) ... Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ...
  Dátum: 25. júla 2022  Veľkosť: 76 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vedecka-rada

 3. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422 ...
  Dátum: 8. januára 2020  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?Minimalne-standardy-pre-specializacne-studijne-programy-minimalne-standardy-pre-certifikacne-studijne-programy-a-minimalne-standardy-pre-studijne-programy-sustavneo-vzdelavania

 4. oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Desanka Kanderová – vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 21. júla 2022  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 5. dňa 1.2.2018 (uverejneného vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, ročník 66, čiastka 1-9) a podľa ...
  Dátum: 19. augusta 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?skrining-kolorektalneho-karcinomu

 6. Dátum: 29. septembra 2022  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Clanok?kontrakt-mzsr-zia-2022

Strana 1 z 467 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 160 230 310 390 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 780

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 > >>