Utajovaná skutočnosť
V – Vyhradené D- Dôverné T – Tajné
Por.
č.
Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia Oblasť v zmysle § 1 písm... NV SR č. 216/2004 Z. z.
 
Odôvodnenie
1. Dokumentácia zabezpečenia činnosti MZ SR v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu V,D a),c),e),m),t) Zabezpečenie ochrany MZ SR, vnútorného poriadku a ochrana záujmov SR
2. Dokumentácia člena Bezpečnostnej rady SR na rokovania BR SR v čase bezpečnosti a v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu V,D,T a) až v) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
3. Stanoviská MZ SR na rokovania vlády SR aj iných pôvodcov, ak obsahujú utajované skutočnosti V,D,T a) až v) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
4. Stanoviská k materiálom Bezpečnostnej rady SR predkladaným na rokovanie vlády SR, ak obsahujú utajované skutočnosti V a) až v) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
5. Podklady do správy o bezpečnosti SR s návrhmi opatrení na jej zachovanie, ak obsahujú utajované skutočnosti V a) až v) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
6. Dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie a pandémiu chrípky, ak obsahuje utajované skutočnosti V a) až e) Opatrenia ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním, ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb
7. Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v pôsobnosti MZ SR a informácie o hardvérových a softvérových prostriedkoch informačného systému MZ SR, ktoré sa buď priamo alebo sprostredkovane zúčastňujú na udržiavaní bezpečnosti elektronického perimetra sieťovej entity a ktoré zabezpečujú jej komplexnú integritu V m) Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov
8. Súhrnné údaje o organizácii šifrovej ochrany informácií V,D m) Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov
9. Organizácia a zabezpečenie utajeného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií V,D o) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
10. Stanoviská k materiálom ústredného krízového štábu SR, ak obsahujú utajované skutočnosti V a) až v) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov
11. Stanoviská a opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti Výboru pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) EP za rezort zdravotníctva. T h)

Body 1-31 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1082/2013/EÚ zo dňa 22.10.2013
Opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti: všeobecná pripravenosť, chrípka, chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie
12. Dokumentácia týkajúca sa plánovania, prípravy a realizácie objektu, s ktorou neoprávnená manipulácia by mohla viesť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky V,D e) Následkom neoprávnenej manipulácie s ňou by mohla zapríčiniť hroziace hospodárske škody právom chránených záujmov ústredného orgánu štátnej správy ako i verejného záujmu SR
13. Stanoviská týkajúce sa ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním, zástupcovia prípravných orgánov Rady EÚ pre jadrové otázky V,D,T h) Opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti: všeobecná pripravenosť, chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie,
14. Dokumentácia týkajúca sa prípravy a spracovávania dohody TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými) V p) Ochrana stanovísk SR presadzovaných na úrovni EÚ
15. Spolupráca a účasť na zasadnutiach príslušných pracovných skupín a výborov Rady EÚ, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Generálneho sekretariátu rady EÚ V p), s) Ochrana stanovísk predkladaných na zasadnutiach príslušných pracovných skupín a výborov Rady EÚ
16. Protokoly o výsledkoch kontrol verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonaných NKÚ V e) Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, života a poškodeniu právom chránených záujmov fyzických osôb a chránených osôb, ktorí by mohlo byť
nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky
17. Dokumentácia v oblasti ochrany a bezpečnosti – ochrany určených objektov. Súhrnná technická dokumentácia ochrany
objektu - Detenčný ústav Hronovce
V e) Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, života a poškodeniu právom chránených záujmov fyzických osôb a chránených osôb, ktorí by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky
18. Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, medzinárodných zmluvách a ich plnenie V p) Ochrana záujmov SR alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov