Meno člena komisie
Pracovisko
Kvalifikácia
1.
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc, PhD.

predseda

Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Ústav zdravotníckej etiky,
Limbová 12 -14, 833 03 Bratislava
lekár – internista, klinický farmakológ a hepatológ, bioetik
jozef.glasa@szu.sk
2.
Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

podpredsedníčka

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1, P.O. Box 104
810 00 Bratislava
lekárka - pediater, imunológ
 
3.
Doc. ThDr. Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava, Bartókova 8, 811 02 Bratislava teológ
4.
Mgr. Pavla Bicianová, PhD. Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, Kapitulská 21. Banská Bystrica bioetička
5.
JUDr. Branislav Fábry, PhD. Právnická fakulta UK Bratislava,
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Šafárikovo nám. 6, 81805 Bratislava
právnik
6.
doc. MUDr. Krčméryová Terézia, PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ústav zdravotníckej etiky, Limbová 12 -14, 833 03 Bratislava lekárka, bioetička
7.
JUDr. Eva Madajová Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) (čestný predseda),
Prešovská 39,
821 08 Bratislava II
právnička, zástupca pacientov
8.
MUDr. Zuzana Otrubová Hospic - DOM Božieho Milosrdenstva, Banská Bystrica, Tibora Andrašovana
974 01 Banská Bystrica
lekárka – paliatívna medicína
9.
Doc. RNDr. Peter Solár, PhD. Ústav biologických a ekologických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta,
Moyzesova 11, 040 01 Košice
molekulový a bunkový biológ
10.
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra filozofie, Centrum pre bioetiku,
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
biológ, bioetik
11.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 TRNAVA právnik
12.
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Katedra morálnej teológie,
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
teológ
13.
MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava lekárka, bioetička
14.

MUDr. Emília Vlčková
Všeobecná ambulancia pre dospelých, SNP 2, 97251 Handlová, poskytovateľ: Sv. Lujza, n. o., M. R. Štefánika 29 lekárka – paliatívna medicína
15.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. ÚVN, Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok lekár – pediater, onkológ

kandidáti členstva - poverení p. ministrom

16.
PhDr. Elena Drapáčová II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
FNsP F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu
975 17 Banská Bystrica
sestra – pôrodná asistentka
17.
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1
P.O. Box 104
810 00 Bratislava
sestra
18.
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého č. 1
P.O. Box 104
810 00 Bratislava
sociálna práca

Tajomník ETK MZ SR: