Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Trnava sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

MUDr. Michal Klimik 

68  30  98   neuspel  hodnotiace_harky-MUDr-Klimik.pdf

JUDr. Vladislav Šrojta  

95  39  134  1.  hodnotiace_harky-JUDr-Srojta.pdf

MUDr. Daniel Žitňan, MPH  

81  23  104  neuspel   hodnotiace_harky-MUDr-Zitnan.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Mgr. Vanda Tuchyňová
Juraj Toporčák, MSc.
Mgr. Denisa Lovecká, MPH