​Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
 
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Organizačný útvar: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
 
Hlavné úlohy:
Kontrolná a dozorná činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Vykonávanie kontrolnej a dozornej činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a osobitných predpisov v oblasti zdravotníckej legislatívy).
Príprava podkladov k materiálom v oblasti kontrolnej činnosti.
 
Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
-  písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
-  kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
-  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-  profesijný štruktúrovaný životopis,
-  čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
-  čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
-  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
-  čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
-  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
-  písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 19. januára 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
 
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
 
Adresa:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325