Projekt PHARE č. 2004/016-764.08.03

"Posilnenie systému rýchleho varovania pre bezpečnosť potravín v SR"

Dňa 13. mája 2005 sa v Miestodržiteľskom paláci uskutočnila slávnostná záverečná konferencia pri príležitosti ukončenia Phare projektu „Strengthening the Rapid Alert System Network for Food Safety in the Slovak Republic“ /Posilnenie systému rýchleho varovania pre bezpečnosť potravín v SR/ za účasti talianskeho veľvyslanca, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Reprezentácie EK, Ministerstva financií – Centrálna finančná a kontraktačná jednotka, Úradu vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a talianskeho partnera ARPA- Emilia Romagna.

Konečným prijímateľom pomoci bol Úrad verejného zdravotníctva SR a niektorých aktivít (semináre) sa zúčastnili aj pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Tento twinning light projekt bol plne financovaný z prostriedkov EÚ v rámci predvstupového fondu Phare UIBF 2002 a bol realizovaný v spolupráci s talianskym partnerom ARPA- Emilia Romagna. Prebiehal od novembra 2004 do mája 2005.

Všeobecným cieľom projektu bolo zdokonaliť ochranu zdravia spotrebiteľov, a to zabránením ich vystavenia takým potravinám, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na zdravotnú bezpečnosť alebo ktoré sú nesprávne označené, a tak predstavujú spotrebiteľské riziko.

Ciele projektu sa dosiahli cestou intenzívnych tréningov profesionálneho tímu RASFF jednotiek na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, Úrade verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Regionálnych veterinárnych a potravinových správ /t.j. orgánov potravinového dozoru, ktoré sú napojené na systém RASFF/ a záverečného seminára pod vedením expertov z Talianska. Významnou časťou projektu bolo vytvorenie metodického materiálu pre hodnotenia zdravotného rizika z potravín expertmi z ARPA- Emilia Romagna a Úradu verejného zdravotníctva SR, s ktorým boli oboznámení všetci účastníci počas záverečného seminára.

Výsledky projektu, prehĺbenie a aktualizácia vedomostí zodpovedných pracovníkov orgánov potravinového dozoru o celoeurópskom Rýchlom výstražnom systéme /RASFF/ a hodnotení zdravotného rizika z potravín a príslušnom aquis communitaire (nariadenie č. 178/2002 a smernica 92/59/EEC) a vytvorenie metodického materiálu pre hodnotenie zdravotného rizika z potravín pre orgány potravinového dozoru s dôrazom na oblasť, kde zatiaľ nie je prijatá EU legislatíva boli splnené.

Realizácia projektu prispela cestou zaškolenia zodpovedných pracovníkov orgánov potravinového dozoru k efektívnejšiemu plneniu úloh v podmienkach implementácie EU legislatívy.

 

Terms of Reference

Terms of Reference

Start up report

Start up report

Final report

Start up report

Methodological proposal for RASFF, HACCP and Risk Assessment implementation in food control
 

Start up report

Metodologická príručka

Start up report