Zhodnotenie projektu

PHARE č. 2003-004-995-01-06
„Zlepšenie prístupu rómskej menšiny k zdravotnej starostlivosti v SR“Úvod

Projekt PHARE č. 2003-004-995-01-06 „Zlepšenie prístupu rómskej menšiny k zdravotnej starostlivosti v SR“, ktorý riadilo a realizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), bol ukončený dňa 31. januára 2007.
Projekt bol financovaný z prostriedkov programu PHARE, z Finančného memoranda 2003.

MZ SR v roku 2003 vypracovalo projektový zámer, ktorého cieľom bolo zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity, formou pilotného testovania vybraných nástrojov (dennodenná práca v komunitách prostredníctvom trénovaných terénnych zdravotných asistentov priamo v lokalitách stredného a východného Slovenska, zabezpečenie vzdelávacích pomôcok, rekonštrukcia a oprava lokálnych zdravotníckych stredísk spolu s minimálnym vybavením a zabezpečenie mobilných jednotiek).
Projekt nadväzoval na úlohy, stanovené pre ministerstvo v Uznesení vlády č.278/2003 (zavedenie systému zdravotných asistentov, systému mobilných jednotiek, poskytovanie informácií o plánovanom rodičovstve a iné).

Z dôvodu financovania projektu z predvstupového fondu Európskej únie PHARE, všetky nástroje a komponenty, zabezpečené v rámci projektu, boli obstarané v súlade s platnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom Ministerstva financií SR, odboru Centrálna finančná a kontraktačná jednotka.

Realizácia projektu bola spustená v septembri 2005 a realizačná fáza skončila 31.12.2006.

Vecným garantom projektu bol MUDr. Peter Tatár, projektovým manažérom v mene MZ SR bola Ing. Zuzana Pikulová.


Komponenty projektu

Projekt pozostával z nasledovných komponentov v sume (bez DPH):
1. Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny (840 000 EUR)
2. Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov (40 000 EUR)
3. Zabezpečenie súboru vzdelávacích pomôcok pre zdravotnú výchovu mladých Rómov (70 000 EUR)
4. Nákup zdravotníckych prístrojov a vybavenia pre zdravotnícke centrá (70 000 EUR)
5. Nákup mobilných zdravotníckych jednotiek – terénne ambulancie s vybavením (480 000 EUR)
6. Renovácia vybraných zdravotníckych centier (90 000 EUR)


1. Nosným komponentom projektu tzv. systém terénnych zdravotných asistentov. Títo pracovníci pôsobili počas projektu vo vybraných 59 obciach, z geografického pohľadu rozdelených na 17 mikroregiónov (rozdelenie mikroregiónov – príloha 1). Celý systém asistentov pozostával z 1 vedúceho tímu, 2 koordinátorov, 1 asistenta tímu a 40 terénnych zdravotných asistentov (TZA), ktorí pracovali v tímoch po dvoch, prípadne v troch v jednom zo 17 mikroregiónov.

Úlohou TZA bolo:

· pôsobenie v určených mikroregiónoch nepretržite na dennej báze, spolupracovať s miestnymi lekármi pri prevencii, očkovaní, poskytovaní zdravotnej starostlivosti
· nadviazanie spolupráce s lokálnymi autoritami, tvorba partnerstiev
· informovanie o projekte a to na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
· zrealizovanie vstupného prieskumu vybraných lokalít so zameraním na poznanie:
o východiskového stavu v lokalitách a komunitách (riziká v realizácii projektu, ľudský kapitál, spolupráca s miestnym úradom, školou, lekárom, realizované aktivity, spolupráca s MVO)
o zdravotného stavu lokálnej Rómskej komunity podľa základných parametrov stanovených v spolupráci s MZ SR
· realizácia pravidelných základných štatistických zisťovaní a monitorovanie zdravotného stavu Rómov vo vybraných lokalitách – tieto nadviažu na základný prieskum v oblasti zdravotného stavu lokálnej Rómskej komunity, tak aby sa kontinuálne mohli vyhodnocovať prínosy použitia jednotlivých nástrojov celkového projektu v teréne – vo vzťahu k zmene zdravotného stavu miestnych Rómov.
· asistencia lokálnym lekárom pri monitorovaní relevantných zdravotných údajov o cieľovej populácii, pri očkovacom procese (toto bude tiež zahŕňať zbieranie evidencie o súčasnom stave očkovania), pri preventívnych lekárskych vyšetreniach a pri náležitej liečbe.
· realizácia pravidelnej zdravotnej výchovy vo vybraných lokalitách pre mladých Rómov. Výchova bude zameraná na podporu zdravého životného štýlu, hygienických návykov, prevencie užívania drog /zníženie rizík a negatívnych efektov užívania drog, reprodukčné zdravie, materstvo, rodičovstvo, možné zdravotné riziká a ich prevencia.

Výstup:
· 40 vytrénovaných TZA, pracujúcich vo funkčnom modeli, s nadviazanou spoluprácou s komunitami a lokálnymi autoritami (zdravotnícki pracovníci, školy, obecné úrady, NGO),
· písomné správy opisujúce progres vo všetkých obciach, ktoré boli predkladané na mesačnej báze počas celého projektu, vrátane fotodokumentácie,
· výsledky jednotlivých prieskumov a monitoringu, vykonaných TZA.

Na základe verejného obstarávania tento komponent zabezpečovala spoločnosť EuroPlus Management and Consulting, s.r.o.2. Cieľom tréningových aktivít bolo v prvom rade vytrénovať samotných TZA na prácu v lokalitách z pohľadu rôznych aspektov (terénna komunitná práca, základy z oblasti zdravotníckej legislatívy, realizácia prieskumov, realizácia zdravotníckej osvety a vzdelávania, tvorba partnerstiev) tak, aby boli schopní efektívne pôsobiť vo vybraných lokalitách priamo v teréne na dennej báze, s cieľom pomáhať lokálnemu zdravotnému personálu pri zabezpečovaní kompletnej zdravotnej starostlivosti, najmä však pre poskytovanie prevencie a zabezpečovanie očkovania, a ďalej pre realizáciu požadovaných prieskumov a monitoringov a realizáciu zdravotnej výchovy.
Druhá časť tréningov bola zameraná na vyškolenie miestnych lekárov a príslušného zdravotného personálu v určených 59 obciach pre zabezpečenie úzkej spolupráce s TZA.
Súčasťou bolo zorganizovanie pravidelných stretnutí pre miestnych nerómskych obyvateľov vo všetkých vybraných obciach s cieľom zlepšiť vzťahy medzi príslušníkmi rôznych etník žijúcich v danej lokalite a zvýšiť povedomie o ich zdravotných potrebách, rizikách a prístupoch podporujúcich zdravie.
Na záver bolo požadované vypracovanie všetkých podkladov a formulárov a určenie metodiky pre realizáciu prieskumov a monitoringu prostredníctvom TZA a vytvorenie dokumentov potrebných na poskytovanie zdravotnej výchovy vo vybraných lokalitách prostredníctvom TZA.

Výstup:
· správy na mesačnej báze z obdobia, v ktorom sa realizovali jednotlivé tréningy,
· tréningové materiály,
· návrhy jednotlivých dotazníkov,
· Manuál pre TZA,
· 4 príručky pre zdravotnícku osvetu pre rôzne cieľové skupiny (Program pre nácvik hygienických návykov u rómskych detí vo veku 5 až 6 rokov, Program pre zdravotnú výchovu rómskych detí vo veku 8-9 rokov, Zdravotná výchova pre budúcich rodičov (deti / mládež vo veku 14-16 rokov), Zdravotná výchova pre dievčatá a chlapcov vo veku 11- 14 rokov).

Na základe verejného obstarávania tento komponent zabezpečovala spoločnosť EuroPlus Management and Consulting, s.r.o.


3. V rámci komponentu „Zabezpečenie súboru vzdelávacích pomôcok pre zdravotnú výchovu mladých Rómov“ sa pre zabezpečenie zdravotnej výchovy mladým Rómom v miestnych základných školách alebo komunitných centrách obstarali súbory vzdelávacích pomôcok v zložení:
- bábiky s príslušenstvom,
- televízory spolu s videorekordérmi/sety,
- vzdelávacie videofilmy,
- brožúry a letáky zamerané na zdravotnú výchovu.
Súbor vzdelávacích pomôcok bol využívaný pri realizácii zdravotnej výchovy, ktorá bola zameraná na podporu zdravého životného štýlu, hygienických návykov, stravovacích návykov, prevenciu užívania drog/zníženie rizík a negatívnych efektov užívania drog, reprodukčné zdravie, materstvo, rodičovstvo, starostlivosť o dieťa, výchovu k materstvu, možné zdravotné riziká a ich prevencia vrátane očkovania a poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti (vzťah lekár – pacient). Zdravotná výchova bola realizovaná terénnymi zdravotnými asistentmi na ZŠ, prípadne v komunitných centrách, a cieľovou skupinou boli mladí Rómovia (I. aj II. stupeň ZŠ).
Základné nosné témy zdravotnej výchovy boli spracované formou vzdelávacích videofilmov a doplnené pomocou špeciálne navrhnutých a vyrobených brožúr. Videofilmy boli premietané pomocou televízora s videorekordérom. Niektoré konkrétne témy boli adresnejšie vysvetlené na názorných pomôckach (bábiky s príslušenstvom).
Výstup:
· 15 setov (TV a videoprehrávač)
· 1280 ks setov bábik s príslušenstvom (vanička, mydlo, oblečenie ...)
· 4 druhy filmov na témy, každý film v počte 64 ks:
o RODINA A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY,
o STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA,
o STAROSTLIVOSŤ O VLASTNÉ ZDRAVIE PREVENCIA OCHORENÍ A ÚRAZOV
o SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ ZDRAVIE, POČATIE A VÝVIN JEDINCA
· 2 druhy brožúrok na zdravotnú výchovu so zameraním na I. a II. stupeň ZŠ, vytlačených po 10 000 ks každý druh (spolu 20 000 brožúrok)


Na základe verejného obstarávania tento komponent zabezpečovala spoločnosť EuroFinanc, s.r.o.


4., 5. Cieľom komponentov „Nákup mobilných zdravotníckych jednotiek“ a „Nákup zdravotníckych prístrojov a vybavenia pre zdravotnícke centrá“ bolo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť vo vzdialených oblastiach s rómskou populáciou. V tejto súvislosti boli predmetom obstarávania mobilné zdravotnícke jednotky (zdravotnícke vozidlá) s vybavením a zdravotnícke vybavenie, prístroje, materiál pre zdravotnícke centrá, ktoré slúžia ako miesto pre výkon primárnej zdravotnej starostlivosti.

Výstup:
· 8 mobilných zdravotníckych jednotiek (vozidlá) vrátane vnútorného vybavenia
· základné vybavenie pre 9 zdravotníckych stredísk

Na základe verejného obstarávania tento komponent zabezpečovala spoločnosť Chirosan, s.r.o.


6. Predmetom komponentu „Renovácia vybraných zdravotníckych centier“ bolo zabezpečenie stavebných a rekonštrukčných prác priestorov v budovách vlastnených obcou, ktoré slúžia ako miesta na poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti. Rekonštrukcie boli zrealizované v 5 zariadeniach, z pôvodných 9. Na ostatné 4 zariadenia neboli predložené ponuky v rámci verejného obstarávania.

Výstup:
· zrekonštruované zariadenia v obciach: Spišské Tomášovce, Podhorany, Vydrník, Kecerovce, Chminianska Nová Ves.

Na základe verejného obstarávania tento komponent zabezpečovala spoločnosť Arprog, s.r.o. a PKB Invest, s.r.o.


Externý monitoring projektu

Z článku 10 Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú EÚ a jej členskými štátmi vyplýva povinnosť riadiaceho programového pracovníka administratívne riadenie programovania, implementácia a monitorovanie projektov finančnej pomoci EÚ.

Z dôvodu zabezpečenia nezávislého monitoringu, ministerstvo uzatvorilo dohodu s dvoma externými expertmi na realizáciu monitoringu projektu, primárne nosného komponentu TZA. Externý monitoring bol realizovaný v mesiacoch október až december 2006.

Monitoring zahŕňal nasledovné činnosti:
1. vyhodnotenie činnosti terénnych zdravotných asistentov a projektového tímu
2. zhodnotenie dopadov realizovaných činností na cieľovú skupinu a zmeny v jej správaní
3. výkon priebežného monitoringu práce TZA a projektového tímu priamo v teréne (59 obcí)
4. monitoring ostatných komponentov projektu.


 

Terms of Reference

Start up report

Úvodná správa - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikrogerióny

Start up report

Úvodná správa - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

Start up report

Mesačná správa November 2005 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Monthly report November 2005 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

November 2005 Lot 1 eng version

Mesačná správa November 2005 - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

Monthly report November 2005 - LOT 2
Training activities for different target groups: health field workers, local authorities and local medical staff

November 2005 Lot 1 eng version

Mesačná správa December 2005 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Monthly report December 2005 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

Mesačná správa December 2005 - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

December 2005 Lot 2 Final

Monthly report December 2005 - LOT 2
Training activities for different target groups: health field workers, local authorities and local medical staff

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Mesačná správa Január 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Monthly report January 2006 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

MR January 2006 Lot 1

Mesačná správa Január 2006 - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Monthly report January 2006 - LOT 2
Training activities for different target groups: health field workers, local authorities and local medical staff

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Mesačná správa Február 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

MR January 2006 Lot 2 FINAL

Monthly report February 2006 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

Monthly report February 2006 - LOT 2
Training activities for different target groups: health field workers, local authorities and local medical staff

Mesačná správa Február 2006 - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

Mesačná správa Marec 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Monthly Report March 2006 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

Mesačná správa Marec 2006 - časť 2
Tréningové a školiace akcie pre rôzne cieľové skupiny: terénnych asistentov, lokálne autority a miestnych lekárov

Monthly report March 2005 - LOT 2
Training activities for different target groups: health field workers, local authorities and local medical staff

Mesačná správa Apríl 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Monthly report– April 2006 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

Mesačná správa Máj 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Monthly report– May 2006 - LOT 1
Deployment of a System of the health field workers for selected microregions

Mesačná správa November 2006 - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Mesačná správa December 2006 - časť1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregióny

Záverečná správa - časť 1
Obstaranie a výkon práce systému terénnych zdravotných asistentov pre stanovené mikroregiony