Na základe výsledku zasadania kategorizačnej komisie pre liečivá zo dňa 8. – 11. 3. 2010 oznamujeme nasledovné:

Kategorizačná komisia pre liečivá na svojom zasadaní prijala rozhodnutie osloviť výrobcov, resp. dovozcov liekov vo vybraných ATC skupinách so spôsobom úhrady „A“, v ktorých je lacnejšia alternatíva, aby znížili konečnú cenu lieku formou cenového návrhu s účinnosťou od 1.10.2010 na najlacnejší liek v skupine – viď Tabuľka 1 – zoznam liečiv so spôsobom úhrady „A“. Pre uvedený postup sa komisia rozhodla vzhľadom na to, že vybrané ATC skupiny obsahujú lieky, ktoré nie sú vystavené priamej konkurencii a vznikajú veľké rozdiely v konečných cenách liekov v jednej ATC skupine. V prípade nezníženia konečnej ceny lieku výrobcom, resp. dovozcom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky lieky môže vyradiť zo zoznamu liekov v zmysle §17 ods. 4 písm. e).

Tabuľka - zoznam liečiv Tabulka1-zoznam lieciv.xls