Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Asociácia generických výrobcov (GENAS)

Asociácia dodávateľov liekov (ADL)

Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Pracovná skupina v roku 2016 vypracovala Memorandum o porozumení zúčastnených subjektov a v súčasnosti pripravuje založenie neziskového právneho subjektu (Národnej organizácie pre overovanie liekov) zodpovedného za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia (kapitola VII, článok 31).

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov, veľkoobchodní distribútori a osoby, ktoré majú povolenie alebo sú oprávnené dodávať lieky verejnosti a zároveň nie sú združení v asociáciách podieľajúcich sa na spoločných aktivitách pracovnej skupiny, ale majú záujem o jej prácu či členstvo v budúcej Národnej organizácii pre overovanie liekov, sa môžu prihlásiť v kanceláriách týchto asociácií na adresách:

AIFP:
GENAS:
ADL:
SLeK:

info@aifp.sk
monika.lassanova@genas.sk
adl@adl.sk
sekretariat@slek.sk