Školiaci modul: Možnosti čerpania finančných prostriedkov zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov – informácia o zrušení zadávania podprahovej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk

V súvislosti s vyššie uvedenou zákazkou Vám oznamujeme, že v zmysle § 46, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom VIII.2 výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zrušil zadávanie podprahovej zákazky s výzvou na predloženie ponúk s názvom „Školiaci modul: Možnosti čerpania finančných prostriedkov zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov“, zverejnenou na internetovej stránke verejného obstarávateľa dňa 27.9.2010.

Zároveň Vám oznamujeme, že pri opätovnom zadávaní predmetu zákazky použije verejný obstarávateľ postup verejného obstarávania: zadávanie nadlimitnej zákazky postupom podprahovej zákazky s výzvou na predloženie ponúk.