Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovenia § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v:

Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby /jedna ambulancia /

Typ ambulancie
/RZP, RLP/

 

 

Topoľčany 2

RZP

Veľké Ripňany

RZP

Stará Turá

RZP

Handlová

RZP

Nitrianske Pravno

RZP

Nováky

RLP

Nitrianske Rudno

RZP

Ilava

RZP

Trenčín 2

RLP

Šahy 1

RZP

Banská Štiavnica 2

RZP

Tornaľa 2

RZP

Tornaľa 1

RLP

Vinica

RZP

Nálepkovo

RZP

Budimír

RZP

Moldava nad Bodvou

RLP

Trebišov 2

RZP

Košice Nad Jazerom

RZP

Lipovník

RZP

Štítnik

RZP

Ipeľský Sokolec

RZP

Šahy 2

RZP

Nižná Polianka

RZP

Humenné 2

RZP

Prešov 5

RZP

Havaj

RZP

Snina

RZP

Ubľa

RZP

Orlové

RZP

Malé Ostratice

RZP

Beluša

RZP

Trnava 3

RZP

Kraľovany

RZP

Oravský Podzámok

RZP

Východná

RZP

Liptovský Hrádok

RZP

Liptovský Mikuláš 2

RZP

Bešeňová

RZP

Liptovská Osada

RZP

Ružomberok 2

RZP

Zuberec

RZP

Strečno

RZP

Žilina 2

RLP

Žilina 3

RZP

Žilina 4

RZP

Bratislava Petržalka 4

RLP

Bratislava Podunajské Biskupice

RZP

Bratislava Ružinov 2

RZP

Bratislava Petržalka 2

RZP

Bratislava Petržalka 3

RZP

Bratislava Petržalka 1

RZP

Bratislava Ružinov 1

RLP

Bratislava Petržalka 5

RZP

Rovinka

RZP

Brodské

RZP

Prešov 2

RLP

Dechtice

RZP

Banská Bystrica 1

RLP

Staré Hory

RZP

Ulič

RZP

Vrútky

RLP

Nové Zámky 1

RLP

Košice Staré Mesto 1

RLP

Košice Staré Mesto 2

RZP

Trenčín 1

RLP

Trebišov 1

RLP

Beladice

RZP

Bystrá

RZP

Zemianska Olča

RZP

Medzev

RZP

Nižná nad Oravou

RZP

Martin 1

RLP

Trnava 1

RLP

                                 

Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahujú „Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby", ktoré je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 14,00 hod.. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice.

Prevzatie podmienok výberového konania :                                     od 20. januára 2014
Lehota na podanie žiadostí :                                                             do 17. marca 2014
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania, na výberové konanie najmenej 5 dní pred jeho začatím.
Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálka musí tiež obsahovať „Sídlo stanice ZZS“ a typ stanice ZZS (RLP, RZP). Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každé vyhlásené sídlo samostatne.

Podaním žiadosti účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.