Na stiahnutie

letak.pdf

obr. BONN CALL FOR ACTION

10    ZÁSAD POSILNENIA
    RADIAČNEJ OCHRANY
    V ZDRAVOTNÍCTVE
    NA NAJBLIŽŠIU DEKÁDU
 

obr. BONN CALL FOR ACTION

 

ÚVOD

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou zorganizovali v roku 2012 konferenciu „International Conference on Radiation Protection in Medicine“ v Bonne, ktorej cieľom bolo identifikovať a pripraviť riešenia problémov vznikajúcich v oblasti radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení. Výsledkom konferencie s 580 účastníkmi zo 77-ich krajín, bolo určenie zodpovedností a návrh priorít radiačnej ochrany pre najbližšie desaťročie. Bol prijatý spoločný program „BONN CALL FOR ACTION“. Tento program stanovuje desať hlavných opatrení a súvisiacich čiastkových úloh, ktoré majú byť základom pre posilnenie radiačnej ochrany v zdravotníctve v najbližšom období.

Ciele programu „BONN CALL FOR ACTION“:
1) posilniť radiačnú ochranu pacientov a zdravie pracovníkov;
2) dosiahnuť požadovaný prínos pri čo najmenšom riziku pre pacientov, bezpečne a vhodne využívať zdroje ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení;
3) podporiť začlenenie radiačnej ochrany do systému zdravotnej starostlivosti;
4) pomôcť zlepšiť dialóg o prínose a riziku ožiarenia s pacientmi a s verejnosťou;
5) zvýšiť bezpečnosť a kvalitu rádiologických postupov v medicí
ne.
 

obr.

01ZDÔRAZNIŤ VÝZNAM PRINCÍPU ODÔVODNENIA

 • Vytvoriť harmonizované kritériá založené na dôkazoch, s cieľom posilniť primeranosť klinického zobrazovania, vrátane diagnostiky nukleárnej medicíny a neionizujúceho žiarenia a zapojiť všetky zainteresované strany v tomto vývoji;
   

 • Realizovať odporúčania pre klinické zobrazovacie metódy s ohľadom na regionálne rozdiely, zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu, dostupnosť a udržateľnosť týchto usmernení;
   

 • Posilniť vykonávanie klinického auditu vo vzťahu k odôvodneniu tak, aby sa odôvodnenie stalo efektívnym, transparentným a bolo súčasťou bežnej rádiologickej praxe;
   

 • Zaviesť riešenia informačných technológií, ako sú napríklad nástroje pre podporu rozhodovania v klinickom zobrazovaní, a zabezpečiť, aby boli k dispozícii a voľne prístupné v každom bode starostlivosti.

Obr. výstraha

obr.

02PODPORIŤ VYUŽÍVANIE PRINCÍPU OPTIMALIZÁCIE

 • Zdôrazniť nutnosť vypracovania a pravidelnej aktualizácie diagnostických referenčných úrovní pre rádiologické postupy, vrátane intervenčných postupov, najmä pre deti;
   

 • Posilniť tvorbu programov zabezpečovania kvality pre lekárske ožiarenie, ako súčasť aplikácie komplexných systémov riadenia kvality, pravidelnými auditmi kvality;
   

 • Zaviesť harmonizované kritériá pre uvoľnenie pacientov po liečbe rádionuklidmi, a tieto ďalej rozvíjať podľa potreby;
   

 • Aplikovať technologické riešenia pre záznamy expozície pacientov, harmonizovať formáty archivácie dávok pacientov zo zobrazovacích zariadení a zvýšiť využitie záznamov pomocou elektronického zdravotníctva.

obr. váhy

PRÍNOS VŽDY VYŠŠÍ, AKO RIZIKO

obr.

05POSILNIŤ ČINNOSTI VEDÚCE K ROZVOJU REŽIMU OCHRANY

 • Podporovať rozvoj technických riešení pre zníženie radiačnej záťaže pacientov a zdravotníckych pracovníkov, pri zachovaní klinického výsledku;
   

 • Zvýšiť podporu na zabezpečenie školení pre používateľov jednotlivých špecifických zdravotníckych zariadení s prihliadnutím na radiačnú ochranu;
   

 • Posilniť zhody s príslušnými normami pre zariadenia s ohľadom na výkon, bezpečnosť a parametre ožiarenia;
   

 • Posilniť spoluprácu a komunikáciu medzi výrobcami a ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú zdravotnícki pracovníci a odborné spoločnosti.

obr.

04P
OSILNIŤ VZDELÁVANIE V RADIAČNEJ OCHRANE A ODBORNÚ PRÍPRAVU ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 • Celkovo posilniť vzdelávanie v radiačnej ochrane a odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov so zameraním na používateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení vo všetkých medicínskych a stomatologických oblastiach;
   

 • Ďalej rozvíjať využívanie nových platforiem vzdelávania, ako sú špeciálne vzdelávacie aplikácie na internete pre umožnenie odbornej prípravy pre väčšie množstvo cieľových skupín;
   

 • Integrovať radiačnú ochranu do osnov lekárskych a stomatologických fakúlt, zabezpečiť vytvorenie základných kompetencií v týchto oblastiach.

obr. lekár so snímkou
 

obr.

05VYTVORIŤ A PODPOROVAŤ STRATEGICKÚ VÝSKUMNÚ AGENDU

PRE RADIAČNÚ OCHRANU V MEDICÍNE

 • Posilniť výskum zdravotných účinkov a rizika z nízkych dávok pri vonkajšom a vnútornom ožiarení a to najmä u detí a tehotných žien, s cieľom znížiť neistoty v odhadoch rizík pri nízkych dávkach;
   

 • Preskúmať výskyt a mechanizmy pre jednotlivé rozdiely v rádiosenzitivite a hyper-citlivosti na ionizujúce žiarenie, ich potenciálny vplyv na systém a prax radiačnej ochrany;
   

 • Preskúmať možnosti identifikácie biologických markerov, ktoré sú špecifické pre ionizujúce žiarenie;
   

 • Posunúť výskum v špecializovaných oblastiach účinkov žiarenia, ako je charakter deterministických účinkov na zdravie, kardiovaskulárne účinky, a ošetrovanie ľudí so zvýšeným ožiarením po radiačnej nehode;
   

 • Podporovať výskum s cieľom zlepšiť postupy posudzovania dávok jednotlivých orgánov, vrátane dozimetrie pacienta pri používaní otvorených rádioaktívnych žiaričov, tak ako aj malých zväzkov pri vonkajšom ožiarení.
   

obr.

06ZVÝŠIŤ DOSTUPNOSŤ NAJNOVŠÍCH GLOBÁLNYCH INFORMÁCII O LEKÁRSKOM OŽIARENÍ A PROFESIONÁLNYCH EXPOZÍCIÁCH V MEDICÍNE

 • Zlepšiť zber údajov, dávok a trendov pri lekárskom ožiarení celkovo, a špeciálne z krajín s nízkymi a strednými príjmami, tým, že sa podporí medzinárodná spolupráca;
   
 • Zlepšiť zber údajov o profesijných expozíciách v medicíne so zameraním na zodpovedajúce opatrenia na ochranu pred žiarením;
   
 • Kontrolovať dodržiavanie programov kontroly kvality a využívať možnosti analýzy trendov v počte vyšetrení a veľkosti radiačnej záťaže pre rôzne rádiologické postupy.
   

obr. prístroja
 

obr,

07ZDOKONALIŤ PREVENCIU RADIAČNÝCH NEHÔD A HAVÁRIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Zriaďovať a podporovať dobrovoľné vzdelávacie systémy, ktoré vychádzajú zo skúseností získaných pri mimoriadnych udalostiach, súvisiacich s lekárskym využitím ionizujúceho žiarenia;
   
 • Usilovať o harmonizáciu postupov v prípade radiačných nehôd s dôrazom na brachyterapiu, intervenčnú rádiológiu, nukleárnu medicínu a liečbu vonkajšími zväzkami žiarenia v radiačnej onkológii;
   
 • Zaviesť perspektívne metódy analýzy rizika, aby sa zvýšila bezpečnosť v klinickej praxi.
   

ilustračný obrázok

obr.

08POSILNIŤ KULTÚRU BEZPEČNOSTI OŽIARENIA V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 • Stanoviť bezpečnosť pacienta, ako strategickú prioritu pri lekárskom ožiarení a uznať túto prioritu, ako kľúčový prvok posilnenia kultúry bezpečnosti;
   

 • Podporovať užšiu spoluprácu medzi dozornými orgánmi na ochranu zdravia pred žiarením, zdravotníckymi orgánmi a odbornými spoločnosťami;
   

 • Podporovať užšiu spoluprácu v oblasti radiačnej ochrany, v rôznych oblastiach využitia ionizujúceho žiarenia v medicíne, rovnako ako medzi rôznymi oblasťami radiačnej ochrany, vrátane odborných spoločností a združení pacientov;
   

 • Oboznamovať sa a zavádzať osvedčené postupy radiačnej ochrany z iných oblastí, ako je napríklad jadrová energetika a priemyselné využitie ionizujúceho žiarenia;
   

 • Usilovať o uznanie lekárskej fyziky, ako samostatnej profesie v zdravotníctve, so zodpovednosťou pre radiačnú ochranu;
   

 • Zvýšiť výmenu informácií o radiačnej ochrane a iných otázkach bezpečnosti pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, s využitím pokroku v informačných technológiách.
   

obr.

09PODPOROVAŤ ZLEPŠENIE DIALÓGU O PRÍNOSOCH A RIZIKÁCH IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA

 • Zvýšiť povedomie o prínosoch a rizikách ionizujúceho žiarenia medzi zdravotníkmi, pacientmi a verejnosťou;
   

 • Podporiť zlepšenie komunikačných zručností o riziku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborníkov radiačnej ochrany – zahrnúť aj technických odborníkov a špecialistov na komunikáciu, spolupracovať so združením pacientov, zosúladiť postupy podávania informácií pre jednotlivé cieľové skupiny.
  ilustračný obrázok

obr.

10
POSILNIŤ IMPLEMENTÁCIU BEZPEČNOSTNÝCH NORIEM

 • Rozvíjať praktické poradenstvo pre implementáciu Medzinárodných štandardov bezpečnosti v zdravotníctve (BSS);
   

 • Ďalej vytvoriť dostatočný právny a administratívny rámec pre ochranu pacientov, zamestnancov a verejnosti na národnej úrovni, vrátane presadzovania požiadaviek na ochranu pred žiarením, vzdelávania a odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov a vykonávanie kontrol na mieste na identifikáciu nedostatkov.
  ilustračný obrázok

 

ZÁVER

Ochrana zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia je multidisciplinárnym vedným odborom, ktorý sa zaoberá hodnotením vplyvu ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus, navrhuje a hodnotí konkrétne opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany zdravia populácie. Súčasne kontroluje a usmerňuje podmienky zaobchádzania so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Najvýznamnejším umelým zdrojom ožiarenia populácie sú zdroje žiarenia používané v zdravotníctve. Patria sem rôzne röntgenové prístroje používané v diagnostickej rádiológii, rádioaktívne látky používané na diagnostiku a terapiu v nukleárnej medicíne a ožarovacie zariadenia používané na externú terapiu v radiačnej onkológii. V súlade s celosvetovým trendom je ťažisko radiačnej ochrany zamerané na obmedzovanie ožiarenia populácie z umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia, sústredené je na znižovanie profesionálnych expozícií pracovníkov so zdrojmi žiarenia v zdravotníctve, a na znižovanie dávok žiarenia pacientov podrobujúcich sa lekárskym vyšetreniam a liečbe pomocou ionizujúceho žiarenia.

Predložený leták poukazuje na zásadné možnosti uplatnenia najnovších poznatkov v radiačnej ochrane, na znižovanie radiačnej záťaže zdravotníckych pracovníkov i pacientov, bez straty diagnostickej informácie a prínosu lekárskeho vyšetrenia, ktorý vždy musí prevýšiť možné riziko z ožiarenia.

Na odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vychádza tento leták vo všetkých krajinách sveta, v snahe zvýšiť záujem zdravotníckych pracovníkov o dôsledné uplatňovanie najnovších poznatkov radiačnej ochrany pri optimalizácii pracovných postupov, využívaní osobných ochranných pracovných pomôcok, dodržiavaní rádiologických štandardov a diagnostických referenčných úrovní.

obr. RADIATION PROTECTION IN MEDICINE Setting the Scene forthe Next Decade Proceedings of an International Conference 3-7 December 2012 Bonn, Germany

obr. IAEA Word Health Organization
 

Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii
a v nukleárnej medicíne
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
P. O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
www.health.gov.sk