Tlačiť Späť

Domov

Ako sa počíta geografická dostupnosť?

Zákon definuje podmienky pre geografickú dostupnosť pre jednotlivé úrovne nemocníc. Spád v zmysle zákona č. 540/2021 Z. z. neznamená príslušnosť pacienta k nemocnici (nakoľko má slobodnú voľbu poskytovateľa), ale indikuje časovo najdostupnejšiu nemocnicu pre pacienta osobnou dopravou z miesta bydliska. S použitím dát od zdravotných poisťovní (údaje o mieste pobytu na úrovni obcí) a dát obstaraných od Žilinskej univerzity, ktoré využíva na plánovanie výjazdov aj operačné stredisko záchrannej služby, sa stanoví vážený priemerný dojazd osobnou dopravou k danej nemocnici (§ 2 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z.) ako dostupnosť motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie). Zároveň sa kontroluje aby na úrovni SR 90 % obyvateľov bolo v pozitívnom limite (čiže do istého času) a maximálne 1,5 % bolo nad horným limitom dojazdu. Dostupnosť sa teda kontroluje pre systém ako celok, nie pre jednotlivé nemocnice.