Tlačiť Späť

Domov

Ako sú nemocnice zaraďované do siete?

Zaradenie nemocníc do siete

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje o prvom podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydáva prvý zoznam kategorizovaných nemocníc.

Ako ministerstvo postupovalo pri zaraďovaní nemocníc do siete
Ministerstvo pri zaraďovaní nemocníc postupovalo podľa zákona č. 540/2021 Z. z. a podľa vyhlášky č. 316/2022 Z. z., ktoré určujú podmienky – kritériá pre zaradenie nemocníc do siete:

    • Spád (stanovuje zákon č. 540/2021 Z. z.)
    • Časová dostupnosť (stanovuje zákon č. 540/2021 Z. z.)
    • Existencia povinných programov (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.)
    • Plnenie minimálnych limitov (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.)
    • Špeciálne personálne zabezpečenie (stanovuje vyhláška č. 316/2022 Z. z.).

Prvé dva roky – 2022 a 2023 zaraďuje nemocnice do siete ministerstvo. Následne v roku 2024 ministerstvo zriadi Komisiu pre tvorbu siete.

Komisia pre tvorbu siete je zložená z 9-tich členov:

    • zástupcu za MZ SR
    • zástupcov za zdravotné poisťovne
    • zástupcu za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
    • zástupcu za Asociáciu pre ochranu práv pacientov
    • zástupcu za Vyššie územné celky
    • zástupcu za asociácie nemocníc.

Bude zriadená aj Rada pre tvorbu siete. Komisia pre tvorbu siete bude rozhodovať o zaraďovaní nemocníc do siete a Rada pre tvorbu siete bude posudzovať námietky a odvolania zo strany nemocníc, po tom čo Komisie pre tvorbu siete rozhodne o zaraďovaní.

Voči prvému podmienenému zaradeniu nie je možné sa odvolať. Následne v roku 2023 bude možné sa odvolať voči zaradeniu v sieti. Po uplynutí lehoty pre splnenie podmienok podmieneného zaradenia budú nemocnice zaradené do siete riadne.

Do 30. apríla každého roku bude možné podať žiadosť o podmienené zaradenie do siete, o podmienené zaradenie doplnkového programu alebo o zmenu úrovne.

Vyhodnotenie siete bude prebiehať periodicky každoročne a bude zverejňované na stránkach MZ SR. Prvé vyhodnotenie siete MZ SR zverejní do júna 2023.

Kedy budú nemocnice povinné plniť podmienky vyplývajúce z ich zaradenia do siete
Nemocnice sa začnú riadiť podľa ich zaradenia v sieti, resp. začnú plniť podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti definované vyhláškou č. 316/2022 Z. z. od 1.1.2024. Do tohto termínu bude zdravotná starostlivosť v nemocniciach poskytovaná v súčasnom režime.

Nemocnice I. úrovne a ich zaradenie do siete
Zaraďovanie do siete ustanovuje § 10 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z.. reforma nemocníc optimalizuje nemocničnú starostlivosť. Polikliniky, ktoré sú súčasťou nemocníc a ktoré poskytujú starostlivosť v ambulanciách, budú naďalej fungovať tak ako doteraz. Kvalitná nemocnica I. úrovne teda poskytne občanom vysoko dostupnú a kvalitnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ako aj jednodňovú či následnú starostlivosť, avšak nie len to – nemocnica prvej úrovne má možnosť poskytovať pomerne veľkú škálu doplnkových programov druhej úrovne, pokiaľ je v regióne potreba (napríklad pôrodnícky program). Práve doplnkové programy predstavujú možnosť ako zachovať a ďalej rozvíjať programy, v ktorých je nemocnica silná a v danom regióne po nich existuje dostatočný dopyt. Na základe doplnkových programov bude nemocnica následne zaradená do siete.

Je však nutné podotknúť, že nemocnica vyššej úrovne primárne prichádza s povinnosťami šírky programov, počtov výkonov, personálu aj techniky. Neplnenie týchto požiadaviek vedie ku kráteniu platieb zo zdravotnej poisťovne a potenciálne aj k zníženiu úrovne. Je preto ekonomicky výhodnejšie mať silnú nemocnicu I. úrovne s kvalitnými doplnkovými programami.

Nemocnice II. až V. úrovne a ich zaradenie do siete
Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí nemocnicu do siete a podmienene určí úroveň nemocnice, ak sú splnené
    a) podmienky pre tvorbu siete, ktoré definuje § 10 zákona č. 540/2022 Z. z.
    b) predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
        1. prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
        2. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
        3. prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Špecializované nemocnice a ich zaraďovanie do siete
Do siete budú v prvom kvartáli budúceho roka zaradené aj špecializované nemocnice. Špecializované nemocnice sa do siete zaraďujú podľa špecifických pravidiel. Proces zaraďovania špecializovaných nemocníc je ustanovený v zákone č. § 45 ods. 8 zákona č. 540/2021 Z. z..

Ministerstvo zdravotníctva podmienene zaradí do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc aj špecializované nemocnice, ktoré za roky 2019 až 2021 aspoň v jednom z týchto rokov splnili minimálne počty medicínskych služieb niektorého z programov, a povolí im tie doplnkové programy, pre ktoré splnili minimálne počty medicínskych služieb, ak boli stanovené. Úroveň špecializovanej nemocnice sa určí podľa najvyššej úrovne doplnkového programu. Na špecializované nemocnice sa nevzťahuje povinnosť poskytovať všetky povinné programy a doplnkové programy v rozsahu programového profilu nemocnice určeného pri kategorizácii nemocníc.

Systém partnerských nemocníc
Ak hlavná nemocnica nie je schopná samostatne splniť celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu, môže splniť niektoré povinné programy v spolupráci s partnerskou nemocnicou. O partnerských nemocniciach hovorí §19 ods. 3 zákona č. 540/2021 Z. z.

Partnerská nemocnica je nemocnica, ktorá dopĺňa celý rozsah povinných programov v rámci programového profilu hlavnej nemocnice.

Partnerská nemocnica sa spolu s hlavnou nemocnicou nachádzajú na území rovnakej obce alebo mesta; ak ide o mesto, nesmie byť čas dojazdu osobnou dopravou medzi nemocnicami viac ako 15 minút.

Hlavná nemocnica, ktorá plní programový profil spolu s partnerskými nemocnicami, má s každým prevádzkovateľom nemocnice, ktorá je partnerskou nemocnicou, uzatvorenú zmluvu o spolupráci, v ktorej si prevádzkovatelia nemocníc dohodnú

    • rozsah vzájomného zabezpečenia dostupnosti zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom podľa Zákonníka práce),
    • rozsah vzájomného využívania materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie medicínskych služieb,
    • rozsah a spôsob finančného vyrovnania činností uvedených v prvom bode a druhom bode, ak sa prevádzkovatelia nemocníc na finančnom vyrovnaní dohodli.

Nové nemocnice a ich zaradenie do siete

Podľa §12 ods. 1 zákona č. 540/2021 Z. z.. môže prevádzkovateľ nemocnice každoročne do 30. apríla podať žiadosť o podmienené zaradenie nemocnice do siete.