Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie

V súčasnosti každý radiačný onkológ strávi v priemere 30% až 50% svojho pracovného času segmentáciou (kontúrovaním) rezov z počítačovej tomografie. Táto práca je monotónna, prácna, vedie k neefektívnemu využitiu potenciálu radiačných onkológov a znižuje atraktivitu tejto zdravotníckej profesie. V neposlednom rade môže spôsobovať aj predlžovanie čakacích dôb na rádioterapiu pre onkologických pacientov.

Navrhované riešenie má zabezpečiť nástroj, ktorý vykoná túto činnosť automaticky, buď úplne bez potreby interakcie radiačného onkológa, alebo s minimálnou potrebou jeho interakcie, a to tak, aby tento nástroj bol dostupný pre všetkých kľúčových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci Slovenska a aby pokrýval moderné štandardy pre plánovanie rádioterapie. Predmetom zákazky bude následne aj inštalácia a  servisná podpora tohto riešenia na 5 rokov.

Cieľom tohto projektu je skrátiť priemerný čas, ktorý radiačný onkológ strávi pri kontúrovaní rizikových orgánov minimálne o 50% oproti aktuálnemu stavu. Primárnym beneficientom je teda radiačný onkológ, ktorému by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15% jeho celkového pracovného času. Pri počte 127 radiačných onkológov na Slovensku so sumárnym úväzkom na úrovni 83,2 sa predpokladá, že toto riešenie by malo za dobu 5 rokov priniesť úspory vo výške 3,8 mil. €. Návratnosť projektu je 2 roky a pomer prínosov a nákladov sa predpokladá na úrovni 3,63.

Dokumenty
 Projektový zámer
 Prístup k projektu
 Príloha 1 - Zoznam rizík a závislostí (SORO varianta - pre OPII/EŠIF/EVS projekty)
 Príloha 2 - Zoznam rizík a závislostí - prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
 CBA AI ASSISSTED RT

 logo-POO.png